Aktuálne

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

Aktuálne informácie z NLC


Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Čítať ďalej >>

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

Čítať ďalej >>

Spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch

Čítať ďalej >>

Celoslovenská súťaž o "Naj lesný kalendár"

Čítať ďalej >>

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

Čítať ďalej >>

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018

Čítať ďalej >>

Pozvánka na otvorenie obnoveného Lesníckeho náučného chodníka Kysihýbel

Čítať ďalej >>

Národné lesnícke centrum sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov lesných pozemkov, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt Manažment údajov lesných pozemkov je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov. Problematika manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy si vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov. Projekt rieši zdieľanie údajov o lesných pozemkoch, jednotkách priestorového rozdelenia lesa a programov starostlivosti o les a takisto pre ich tvorbu, kontrolu a aktualizáciu získavanie údajov z iných systémov verejnej správy v zmysle princípu „Jedenkrát a dosť“.

Realizáciou projektu Manažment údajov lesných pozemkov bude umožnené sprístupniť aj geopriestorové údaje, ktoré Národné lesnícke centrum eviduje a tvorí pre potreby evidencie lesných pozemkov.

Štúdia uskutočniteľnosti je k dispozícii na novej web stránke https://web.nlcsk.org.

Čítať ďalej >>

Oznámenie o uzatvorení čiastkových zmlúv na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy s platnosťou pre roky 2020 - 2029

Čítať ďalej >>

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

Čítať ďalej >>

Dlhodobý monitoring lesov a výskum environmentálnych interakcií - Aktuálne poznatky a ich využitie v aplikovanom výskume

Čítať ďalej >>

Usmernenie č. 1/2018 NLC-ÚLZI Zvolen k vedeniu lesnej hospodárskej evidencie

Čítať ďalej >>

Pozvánka na odborný seminár AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

 

 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Pozvánka na 4. ročník medzinárodnej konferencie

Čítať ďalej >>

22. apríla 2016 sa na zvolenskom námestí už po desiaty krát stretnú zástupcovia lesníckych inštitúcií, odborníci aj laici, malí aj veľkí, obyvatelia mesta, ale aj návštevníci, jednoducho všetci, ktorí majú radi les, aby spoločne oslávili sviatok všetkých lesníkov!

Hlavným mottom tohto ročníka je: „ Zelená dekáda – rastieme ďalej!“.  Uplynulú desaťročnicu sa organizátori rozhodli „zmapovať „ prostredníctvom 3 krátkych reportáží na témy  - lesnícke dni, práca s verejnosťou a dekáda slovenského lesníctva. 

Lákadlom nielen pre mladšiu generáciu môžu byť až dvaja hudobní hostia, ktorí sa publiku predstavia v podvečernom programe – Zuzana Samtanová a skupina Hex.

Tlačová správa

Plagát na stiahnutie

www.lesnickedni.sk

 

 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Hoci Zvolen sa už od druhej polovice dvadsiateho storočia považuje za významné stredisko lesníctva, až rok 2016 priniesol mestu oficiálny štatút Zvolen – mesto lesníctva. Súčasnému vedeniu mesta to navrhli lesnícke inštitúcie pôsobiace na území mesta. Pri svojom návrhu vychádzali z bohatej lesníckej histórie mesta a jeho okolia. 

Čítať ďalej >>

Lesnícke Arborétum Kysihýbel bude počas letných prázdnin v roku 2016 otvorené pre verejnosť . Bližšie informácie tu ».

Čítať ďalej >>

Pozvánka na 3. Celoslovenské stretnutie lesníkov

Čítať ďalej >>

Datasety o využívaní fondov a dotačných schém NLC Zvolen

 

 

Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Zlepšenie informovanosti o stave lesov prostredníctvom rozšíreného spektra získavaných údajov oproti tradičným metódam pri 60% poklese nákladov na ich zber, podrobné zmapovanie stavu a aktivít v lesoch v 3D podobe, podklady pre komplexné plánovanie a kontrolu hospodárenia v lesoch, interaktívne 3D mapy lesov Slovenska – to všetko priniesol projekt pod názvom Monitoring a výskum lesných ekosystémov, ktorý vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Národné lesnícke centrum Zvolen.  Národným kontaktným bodom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

 

Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Pozvánka

10. Európsky kongres lesnej pedagogiky 2015 sa koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a s podporou štátneho podniku LESY SR, š. p. ako spoluorganizátora kongresu.

Čítať ďalej >>

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

English (auto-detected) » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Doplnenie ponuky prebytočného hnuteľného majetku štátu zo dňa 24.6.2015.

 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Dňa 12.5.2015 bola vyhlásená aukcia na prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe NLC.

Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2014

 

Detect language » Slovak
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Slovenská lesnícka komora v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š. p. Banská Bystrica vyhlasuje 9. ročník ankety „Cena  Jozefa Dekreta Matejovie“ pre osobnosti, ktoré sa mimoriadne zaslúžili alebo zasluhujú o zveľaďovanie lesov a rozvoj lesníctva na Slovensku.

 

 

English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Tlačová správa NLC v súvislosti s rozsudkom okresného súdu o neplatnosti výpovede pani kontrolórky Ľubice Lapinovej a k opakovanej nepravdivej medializácii prípadu tzv. "projektu ForestPortál". Prílohou tlačovej správy je prehľad nepotvrdených, nepravdivých a neúplných informácií v odôvodnení udelenia ceny Biela vrana pani Ľubici Lapinovej, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke "Via Iuris". 

 


Čítať ďalej >>

Upozorňujeme, že dňa 21. 1. 2015 bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2015 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, s platnosťou PSL od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025.

 

 


 

Čítať ďalej >>

Výročná správa o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2013

Čítať ďalej >>

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra - stroje.

Čítať ďalej >>

Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca vo funkcii riaditeľ NLC - LVÚ Zvolen

Čítať ďalej >>

V rámci Kongresu ITAPA 2013: Putting IT together, ktorý sa konal v dňoch 12.-13.11.2013 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave odborná komisia Cena ITAPA 2013 udelila NLC-ÚLZI 2.miesto v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Monitoring stavu lesa a krajiny metódami diaľkového prieskumu Zeme.

Čítať ďalej >>

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR.

POZVÁNKA

Čítať ďalej >>

 

Prehľad vyhotovovateľov "Programov starostlivosti o lesy" v roku 2013

Čítať ďalej >>

Vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS

 

 

Čítať ďalej >>

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava a Slovenskou lesníckou spoločnosťou usporiadali dňa 8. decembra 2011 odborný seminár „Aktuálne otázky ekonomiky LH SR“. Cieľom seminára bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva SR.

Čítať ďalej >>

Tímu GIS špecialistov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene bolo udelené osobitné ocenenie za výnimočné využitie geoinformačných technológií v praxi.

Čítať ďalej >>

Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia sa na vlastné oči presvedčili ako postupuje lykožrútova kalamita v Tichej a Kôprovej doline. Práve tu totiž Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zakázalo ťažbu dreva a akýkoľvek zásah človeka.

TASR | 12. júla 2012 17:37 

 

Čítať ďalej >>

EUFOFINET_Logo_A4-noBGNárodné lesnícke centrum v rámci programu spolupráce európskych regiónov INTERREG IVC, organizuje medzinárodný 3 dňový workshop projektu Eufofinet, zameraného na riešenie problematiky lesných požiarov.

Čítať ďalej >>

Pozvánka na verejný odpočet činností Národného lesníckeho centra za rok 2011

Čítať ďalej >>

Bratislava, 7. september 2011. Lesníci symbolicky priniesli do Národnej rady Slovenskej republiky „zelené bohatstvo Slovenska“ formou výstavy Lesy pre ľudí. Prestrihnutím zelenej reťaze ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsoltom Simonom a predsedníčkou výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Máriou Sabolovou bola na pôde NR SR slávnostne otvorená panelová výstava s názvom Lesy pre ľudí.

Čítať ďalej >>

Žiaci v koži vedcov

Netradičnú úlohu mladých vedcov vzali na seba mladí milovníci lesov

a prírody, ktorí v rámci projektu PROLES realizovali výskum zameraný na rôzne aktuálne

spoločenské problémy.

príloha

príloha 2

Čítať ďalej >>

Verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010 sa uskutoční dňa 30. mája o 9:30 h. vo Veľkej zasadačke NLC - LVÚ Zvolen (T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen). Elektornická verzia Výročnej správy o činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2010 je k dispozícii v pdf formáte v sekcii O nás/Publikácie a správy/Výročná správa.

Čítať ďalej >>

Daváme do pozornosti tlačovú správu o priebehu slávnostného otvorenia Lesníckych dní 2011. Správa k nahliadnutiu tu.

Čítať ďalej >>

22.2.2011 bol zverejnený na http://ekonomika.sme.sk/c/5776674/vsetky-statne-organizacie-nepreziju.html článok s názvom "Všetky štátne organizácie neprežijú". Ako zdroj informácií predmetného článku je uvedená Analýza činnosti štátnych organizácií z dielne Republikovej únie zamestnávateľov. Národné lesnícke centrum zaujalo voči danej analýze oficiálne stanovisko, k nahliadnutiu tu.

Čítať ďalej >>

Pri príležitosti Medzinárodného roku lesov 2011 Vás pozývame na vernisáž výstavy „Les pre ľudí – ľudia pre les“. Vernisáž sa uskutoční 3. februára 2011 o 10,00 hod. v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa vo Svätom Antone. Pozvánka tu.

Čítať ďalej >>

Rok 2011 bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom „Les pre ľudí – Ľudia pre les“, ktorý má zdôrazniť prepojenie človeka s lesom a vyzdvihuje úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom obhospodarovaní lesov. Viac informácií na stránke www.lesnapedagogika.sk v záložke Rok lesov 2011. 

Čítať ďalej >>

V najnovšom čísle časopisu Les&Letokruhy 1-2/2011 nájdete prílohu s názvom "Medzinárodný rok lesov 2011 - lesy pre ľudí", ktorá bola vydaná v rámci cyklu Lesnícke listy pre prax. K nahliadnutiu tu

Čítať ďalej >>

Dňa 09. novembra 2010 sa na Národnom lesníckom centre - Lesníckom výskumnom ústave Zvolen bude konať v rámci projektu IPOLES: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo v poradí už druhý odborný seminár. Cieľom seminára je predstaviť predbežné výsledky výskumu získané riešením uvedeného projektu. Pozvánku s bližšími informáciami nájdete tu.

Čítať ďalej >>

Dňa 21. októbra 2010 sa v budove Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutoční odborný seminár "LES A VODA". Zámer a podrobný program nájdete tu.

Čítať ďalej >>

Pripomienkovanie návrhu Technickej príručky HÚL I. Termín pripomienkovania sa predlžuje do 28.02.2010!

Čítať ďalej >>

Dňa 27. januára 2010 sa v budove Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutočnil odborný seminár "SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY NA SLOVENSKU". Prezentácie zo seminára nájdete tu, resp. je Vám k dispozícii Zborník príspevkov.

Čítať ďalej >>

NLC uspelo v H2020

Na tlačovej konferencii 25.11. 2016 predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan úspechy slovenských výskumníkov

Čítať ďalej >>
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
Čítať ďalej >>

Detské dni sv. Huberta

CHCETE VEDIEŤ VIAC O ŽIVOTE ZVIERAT V PRÍRODE?

príďte 20. a 21. júna 2012 (od 9.00 do 14.00 hod.)

do Svätého Antona pri Banskej Štiavnici

na kultúrno-náučné podujatie
Čítať ďalej >>

V roku 2010 sa bude vyhotovovať lesný hospodársky plán na výmere 183 335 ha lesných pozemkov, z toho v pôsobnosti KLÚ Banská Bystrica 62 561 ha, Košice 24 268 ha, Nitra 7 835 ha, Prešov 34 778 ha, Trenčín 13 868 ha a Žilina 40 025ha. Prehľad vyhotovovateľov LHP v roku 2010 tu.

Čítať ďalej >>

Dňa 3. novembra 2009 sa v budove Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku odborný seminár "VÝSLEDKY LESNÍCKEHO VÝSKUMU PRE PRAX". Účasť na seminári je bezplatná a je potrebné ju potvrdiť do 5. októbra 2009. Program a ostatné podrobné informácie ohľadom seminára nájdete tu.

Čítať ďalej >>

Dňa 19. novembra 2009 sa v budove Národného lesníckeho centra vo Zvolene uskutoční vedecký seminár "Diaľkový prieskum zeme - Lesy v meniacich sa prírodných podmienkach". Bližšie informácie nájdete tu.

Čítať ďalej >>

Dňa 10. - 11. novembra 2009 sa bude v Novom Smokovci (hotel Atrium) konať workshop "LESNÍCKY ZAMERANÁ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - OVERENÉ PRÍKLADY LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU".  Workshop sa koná v rámci projektu “Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve” a je financovaný Európskou Úniou.  Pre účastníkov workshopu je ubytovanie, strava a účasť na programe bezplatná. Účasť na stretnutí lesných pedagógov sa nahlasuje zaslaním záväznej prihlášky najneskôr do 4. 11. 2009. Všetky ostatné informácie o workshope nájdete tu.

Čítať ďalej >>
NSRV ARVI NSRV
tomenu