AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

skipmenu

tomenu

Pozvánka na odbornú konferenciu: 

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

Cieľom odbornej konferencie je prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zameria na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifi kácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny.

Projekt APVV IMPEVALES prináša výsledky implementačných analýz nástrojov verejnej politiky v oblasti ochrany prírody a ekonomických nástrojov PRV a daní z lesných pozemkov. Naším cieľom je zároveň prediskutovať s účastníkmi konferencie projekt aplikovaného výskumu APVV TestPESLes, zameraného na platby za ekosystémové služby lesa.

 

GESTORI SEMINÁRA:

Ing. Bc. Ľuboš Halvoň, PhD. Národné lesnícke centrum Zvolen

Ing. Peter Kicko Sekcia LH a spracovania dreva - MPRV SR Bratislava

ODBORNÍ GARANTI:

Dr. Ing. Tomáš Bucha NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen e-mail: bucha@nlcsk.org

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen e-mail: kovalcik@nlcsk.org

Ing. Martin Moravčík, CSc. NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen e-mail: moravcik@nlcsk.org

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen e-mail: sarvasova@nlcsk.org

 

ADRESA PRE ZASLANIE ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY (zmeny v účasti prosíme dopredu oznámiť):

Ľubica Bešinová Národné lesnícke centrum T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen tel.: 045/5314 305, fax: 045/5314 192 e-mail: besinova@nlcsk.org

 

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

08.30 – 09.00 Registrácia účastníkov

09.00 Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov

09.10 – 10.00 Prvá časť konferencie

 • Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR 2017 Miroslav Kovalčík
 • Hlavné problémy trhu s lesníckymi službami z pohľadu dodávateľov služieb Rastislav Šulek a kol
 • Kvantifi kácia vývoja majetkovej ujmy v lesoch na Slovensku Jozef Tutka

10.00 – 11.00 Druhá časť konferencie

 • Zmeny v bilanciách uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva v závislosti na rôznych modelových konceptoch (variantoch) využitia dreva Martin Moravčík a kol.
 • Príspevok lesného hospodárstva a spracovania dreva ku konceptu bioekonomiky Samuel Šimo-Svrček a kol.
 • Obchodná bilancia surového dreva a výrobkov z dreva Miroslav Kovalčík a kol.

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 14.00 Tretia časť konferencie

 • Implementačná analýza lesníckych opatrení PRV Zuzana Dobšinská a kol.
 • Implementačná analýza daní z lesných pozemkov Martina Štěrbová a kol.
 • Implementačná analýza územnej ochrany prírody Katarína Sujová a kol.
 • Projekt Testovanie nových politík a podnikateľských modelov na zabezpečenie vybraných ekosystémových služieb lesa Zuzana Sarvašová a kol.
 • Platby za ekosystémové služby lesa na Slovensku Klára Báliková a kol.
 • Poradenstvo na základe analýzy verejnej politiky Jaroslav Šálka a kol. 14.00 Záver

Program + prihláška

NSRV ARVI NSRV
tomenu