Dlhodobý monitoring lesov a výskum environmentálnych interakcií - Aktuálne poznatky a ich využitie v aplikovanom výskume

skipmenu

tomenu

V dňoch 30.5. až 1. 6. 2018 sa v Terchovej konal 10. česko-slovenský seminár k problematike monitoringu lesov a ekologického výskumu. Usporiadal ho Odbor ekológie lesa a krajiny NLC-LVÚ vo Zvolene v spolupráci s VÚLHM, v. v. i.  
Prezentovaných bolo 14 príspevkov o aktuálnych výsledkoch monitoringu lesov Českej republike a na Slovensku a o súvisiacich otázkach aplikovaného výskumu. K hlavnými témam patrilo hodnotenie vplyvu periód sucha na stav a rast drevín, monitorovanie atmosférických depozícií v lesoch, vlastnosti pôd a výživa drevín. Na podujatí sa zúčastnil zástupca Správy Národného parku Malá Fatra s informáciou o skúsenostiach pri zlaďovaní záujmov ochrany prírody a manažmentu lesov.  
Podujatie bolo zároveň súčasťou série podujatí organizovaných k 120. výročiu lesníckeho výskumu na Slovensku a 100. výročiu vzniku Československa.    


Zborník abstraktov

NSRV ARVI NSRV
tomenu