Aktuálne otázky ekonomiky LH SR

skipmenu

tomenu

V rámci seminára boli prezentované ekonomické výsledky LH SR za rok 2010. Celkové tržby LH v roku dosiahli hodnotu 478,82 mil. € a oproti minulému roku vzrástli o 24 %, najmä v dôsledku zvýšenia cien dreva a mierneho zvýšenia dodávok dreva. Celkové náklady dosiahli výšku 460,71 mil. € a najviac vzrástli materiálové náklady vrátane odpisov v dôsledku realizácie výkonov lesníckych činností dodávateľský.

Dôležitou časťou seminára bola prezentácia ekonomických, sociálnych a ekologických dopadov obmedzení ochrany prírody a krajiny. Celkové finančné dopady ochrany prírody na Slovensku boli kalkulované vo výške 26.983 mil. € ročne a celkové sociálno-ekonomické dopady odvodené na základe výnosov drevospracujúceho priemyslu vo výške 169.267 mil. €, čo predstavuje priamustratu 2 268 pracovných miest a nepriamo ďalších4 000 pracovných miest v dodávateľských a nadväzujúcich sektoroch. Tieto finančné a sociálno-ekonomické dopady sú každoročne čiastočne kompenzované vo výške 2.135 mil. €.

Ďalšie príspevky boli zamerané na hodnotenie vplyv náhodných ťažieb na lesnícke subjekty a trh s drevom, manažment lesov z hľadiska ich hydrických funkcií a ekonomické hodnotenie prírodo-ochranných funkcií lesných ekosystémov. Takisto sa prezentoval vývoj k prírode šetrných technológií prostredníctvom pracovníkov firmy Design v priemysle - vyvážacie minisúpravy v lesnom hospodárstve – „železný kôň“.

 

pozvánka

NSRV ARVI NSRV
tomenu