Informácia o voľnom pracovnom mieste - ANALYTIK

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

ANALYTIK

Stručná charakteristika práce:            

07.07.02 Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov

07.07.02 Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické)

Pracovná náplň:

  • vypracováva  analýzy a podklady  pre tvorbu aplikácií informačného systému lesného hospodárstva  (IS LH) a poľovníctva  a štatistiky (IS RŠ) pre výber, spracovanie, vyhodnocovanie údajov z databanky a ich prezentáciu,
  • zabezpečuje aplikáciu štatistických metód pri spracovaní a vyhodnocovaní informácií so zameraním na rezortnú štatistiku,
  • zabezpečuje  výstupy z IS LH a poľovníctva  a IS RŠ  podľa požiadaviek,
  • spolupracuje na tvorbe a realizácii čiastkových projektov IS LH a poľovníctva  a informačného systému rezortnej IS RŠ,
  • spolupracuje na tvorbe metodík v rámci IS LH a poľovníctva,spolupracuje na zabezpečení  zberu, kontroly, aktualizácie a kompletizácie súborov dát rezortnej štatistiky,
  • spolupracuje  na vypracovaní odborných štúdií a posudkov v rámci realizácie projektov IS LH

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen.

Nevyhnutné predpoklady:                        - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preukázaná čestným prehlásením,

- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov;

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore     lesníctvo,

                                                                  - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore     lesníctvo vítané;

 

 

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            -prehľad  základných zákonov v oblasti lesníctva,

                                                              - práca s PC (MS OFFICE - Word, Excel...),

                                               - skúsenosti so spracovaním databáz  (SQL) a skúsenosti s prácou v ArcGISe vítané;

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, dobré komunikačné schopnosti, precíznosť, schopnosť pracovať  v kolektíve;

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

Informácia o základnej zložke platu:        - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 7 stanovený tarifný plat 729.- € - 875.- €, podľa dĺžky započítanej praxe, za ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovanie pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností je možné priznať osobný príplatok;

Ostatné informácie:                                   - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 08. 2019, na plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok, s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                                  - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 22. 07. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

                                                                      Národné lesnícke centrum

                                                                      T. G. Masaryka 2175/22

                                                                       960 92  Zvolen

                                                                  obálku označte nápisom: Analytik,

- predpoklady uchádzača budú overené formou pracovného pohovoru, s predpokladaným termínom v 30. týždni roku 2019,

                                                                  -kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Emília Rizmanová, tel. +421905465708.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu