Informácia o voľnom pracovnom mieste: GIS ANALYTIK, KARTOGRAF

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: gis analytik, kartograf

Stručná charakteristika druhu práce:  

Práca v oblasti geografických informačných systémov a kartografie v informačnom systéme lesného hospodárstva.

Pracovná náplň:

-   tvorba tematického štátneho mapového diela,

-   práce so všetkými tematickými vrstvami vektorovej mapy (editácia, oprava topológie a hromadné  konverzie údajov),

-   prevádzanie analýz údajov geografických informačných systémov (GIS) pre kartografickú tvorbu tematických máp,

-   spracovanie obrazových údajov,

-   vytváranie geoprocesných modelov,

-   vytváranie tlačových výstupov,

-   správa databázy geografických údajov,

-   správa mapových služieb,

-   príprava údajov pre zhotoviteľov Programu starostlivosti o les,

-   jednanie so zákazníkmi a spracovanie údajov pre zákazkovú činnosť,

-   spolupráca s ďalšími členmi tímu pri definícii návrhu riešení v oblasti spracovania geografických údajov,

-   spolupráca s ostatnými členmi tímu na riešení  úloh a projektoch,

-   príprava podkladov a školenie pre užívateľov systému GIS,

-   udržovanie znalostí v oblasti legislatívy týkajúcej sa GIS a kartografie a priestorových údajov.

 

 

Miesto výkonu práce:    Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen.

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace).

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore lesníctvo so špecializáciou na geoinformatiku, DPZ a kartografiu, alebo v odbore geoinformatika, alebo v odbore DPZ, alebo v odbore geodézia a kartografia.

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet),

                                                                  - ovládanie ArcGIS for Desktop a základy programovania výhodou,

                                                              - znalosť anglického jazyka pasívnou formou.

                                                               

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, trpezlivosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce aj práce v tíme.

 

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia.

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 13. 10. 2017, podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92  Zvolen

  - obálku označte nápisom: 

    GIS ANALYTIK, KARTOGRAF

- predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru a praktickým overením zručnosti so softwarovými GIS aplikáciami, predpokladaný termín pohovoru bude 16. ‑  20. 10. 2017,

- plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 11. 2017, na dobu určitú,

- kontaktná osoba Ing. Ján Poláčik 0903773775.

                                                               

 

Po skončení prijímacieho konania budú osobné údaje uchádzačov skartované v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 

Vo Zvolene 25. 09. 2017

 

 

 

 

Ing. Bc. Ľuboš Halvoň PhD.

 

generálny riaditeľ

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu