Informácia o voľnom pracovnom mieste: Koordinátor hospodárskej úpravy lesov

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na

druh práce:

 

KOORDINÁTOR HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESOV

Stručná charakteristika druhu práce:    

14.12.13   Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov vrátane tvorby projektov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti

Pracovná náplň:

  • vyhotovuje pracovné a technologické postupy prác hospodárskej úpravy lesov (ďalej „HÚL“) pre podrobné zisťovanie stavu lesa, podrobné plánovanie, špeciálne prieskumy vrátane ich overovania a ďalšie súvisiace problematiky pri vyhotovení programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL“),
  • podieľa sa na tvorbe a novelizácii legislatívnych predpisov súvisiacich s problematikou HÚL a koordinuje postupy pri ich aplikácii v praxi,
  • metodicky usmerňuje a koordinuje práce HÚL v rámci odvetvia LH v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy pre zabezpečovanie odbornej úrovne prác HÚL,
  • zúčastňuje sa na konaniach pri vyhotovovaní PSL a podieľa sa na posudzovaní, preberaní a kontrole kvality PSL,
  • rieši úlohy súvisiace s vývojom HÚL,
  • spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami na riešení a overovaní výskumných úloh v oblasti HÚL a zavádzaní nových výsledkov vedy, technického rozvoja a legislatívnych noriem do prác HÚL,
  • vypracúva posudky, stanoviská a expertízy v oblasti HÚL;

 

Miesto výkonu práce:                          Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:                   - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná   čestným prehlásením;

                                                           - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie   starším ako 3 mesiace);

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:   - vysokoškolské lesnícke vzdelanie II. stupňa;

                                                          

Ostatné kvalifikačné predpoklady:       - odborná spôsobilosť podľa § 42 zákona č. 326/2005 Z. z.   o lesoch na vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy   (PSL),

                                                           - odborná prax vo vyhotovení PSL  min. 10 rokov,

                                                           - vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne;

                                                                 

Iné predpoklady:                                 - zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné   zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické   myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju,   schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;

 

Zdravotná spôsobilosť:                       - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,   zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

 

Informácia o základnej zložke platu:   - v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády SR 259/2017 Z. z. V základnej   stupnici platových taríf je pre platovú triedu 10 stanovený   tarifný   plat od 581,00 – 833,50 € -  podľa dĺžky započítanej   praxe;

 

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od  01. 07. 2018   na plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok,   s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú;

                                                           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné   do 05. 06.   2018 podať osobne v podateľni NLC, alebo   zaslať na adresu:

                                                              Národné lesnícke centrum

                                                              T. G. Masaryka 2175/22

                                                                   960 92 Zvolen

                                                           - obálku označte nápisom: Koordinátor HÚL,

                                                           - predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru   a praktickým overením vedomostí,

                                                           - predpokladaný termín pohovorubude v 25. kalendárnom   týždni roku 2018,

                                                           - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ján   Kučera, tel. +421 918 320 235.

                                                               

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke NLC a budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Následne budú zlikvidované.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu