Informácia o voľnom pracovnom mieste - KOORDINÁTOR HÚL

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

Koordinátor  húl

Stručná charakteristika druhu práce:  

14.09.09 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, alebo národnej inventarizácie lesov a monitoringu lesov na celoštátnej úrovni, vrátane tvorby projektov, vykonávaná zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti

Pracovná náplň:

  • koordinácia a vyhotovenie metodických, pracovných a technologických postupov pre podrobné zisťovanie stavu lesa, podrobné plánovanie a vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, vrátane ich overovania a zabezpečenie systémových väzieb,
  • metodické usmerňovanie činností súvisiacich s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy pre zabezpečovanie odbornej úrovne prác HÚL,
  • metodická a analytická podpora pri spracúvaní údajov programov starostlivosti o lesy za účelom sledovania a vyhodnocovania stavu a vývoja lesa,
  • tvorba projektov v rámci hospodárskej úpravy lesa na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni
  • vyhotovuje pracovné a technologické postupy pre špeciálne prieskumy vrátane ich overovania a ďalšie súvisiace problematiky pri vyhotovení programov starostlivosti o lesy (ďalej „PSL“),
  • rieši zásadné problémy rozvoja HÚL, tvorbu metód a postupov jej vykonávania v súlade s platnými právnymi predpismi pre odvetvie LH,
  • podieľa sa na tvorbe a novelizácii legislatívnych predpisov súvisiacich s problematikou HÚL a koordinuje postupy pri ich aplikácii v praxi,
  • zúčastňuje sa na konaniach pri vyhotovovaní PSL,
  • spolupracuje s vedecko-výskumnými inštitúciami na riešení a overovaní výskumných úloh v oblasti HÚL a zavádzaní nových výsledkov vedy, technického rozvoja a legislatívnych noriem do prác HÚL,
  • vypracúva posudky, projekty, stanoviská a expertízy v oblasti HÚL;

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:                        -spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením,

-bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov;

Kvalifikačné predpoklady:                        -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na lesníctvo;        

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            -osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,

                                                                  - odborná spôsobilosť podľa § 47 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch, vrátane zápisu v registri odborných lesných hospodárov - vítaná,      

                                                                  - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet),

-vodičské oprávnenie skupiny B,

- aktívna znalosť svetového jazyka – vítaná;     

Iné predpoklady:                                       -  odborná prax viac ako 9 rokov,

                                                                  -  prax v štátnych alebo neštátnych subjektoch priamo  súvisiaca s hospodárskou úpravou lesov,  vyhotovovaním PSL resp. obhospodarovaním lesov  podľa PSL, prípadne prax v štátnej správe lesného  hospodárstva,

                                                                  -  zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné  zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť,  analytické myslenie, systematický prístup, ochota  k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce  a práce v tíme;

Zdravotná spôsobilosť:                             -psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia

Informácie o základnej zložke platu:        - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z., v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 9 stanovený tarifný plat 883,50 – 1 060,50 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

Ostatné informácie:                                   -plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je v mesiaci september 2019 na plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                                  -žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 31. 08. 2019 podať osobne v podateľni NLC alebo zaslať na adresu:

                                                                    

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 92 Zvolen

 

Obálku označte nápisom:Koordinátor HÚL, predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru, jeho predpokladaný termín je v septembri 2019. O termíne a mieste pohovoru budú uchádzači informovaní, kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ján Kučera tel. +421 918 320 235, +421 48 5202 202

           

                                                               

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu