Informácia o voľnom pracovnom mieste - MANAŽÉR INOVÁCIÍ

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov - MANAŽÉR INOVÁCIÍ

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

manažér inovácií

Stručná charakteristika druhu práce:  

07.09.04          Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou

Pracovná náplň:

  • Príprava a implementácia projektov so zameraním na výskum a inovácie (OPVaI, cezhraničná a interregionálna spolupráca, INTERREG, Horizont 2020)
  • Tvorba výskumných a inovačných stratégií a politík v oblasti lesnícko-drevárskeho komplexu
  • Kreovanie výskumno-inovačného ekosystému a rozvojové aktivity NLC-LVÚ
  • Iniciovanie zapojenia firiem do výskumno-inovačných výziev, spolupráca s podnikateľským sektorom
  • Sieťovanie a budovanie výskumno-inovačných partnerstiev na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni v kontexte Centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva
  • Spolupráca so slovenskými aj zahraničnými inštitúciami na podporu výskumu a inovácií v lesnícko-drevárskom sektore
  • Príprava a organizovanie odborných podujatí v kontexte Centra Excelentnosti LignoSilva

Miesto výkonu práce:                         Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:                 -  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná    čestným prehlásením,

                                                           -  bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického    zamerania;

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    - aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni samostatný     používateľ,

-   výborná znalosť práce s PC (OS Windows, MS Office,     Internet),

-   skúsenosti s projektovými schémami (Cezhraničná     spolupráca, Horizon 2020, INTERREG, OPVaI),

                                                                -   skúsenosti s výskumnými a inovačnými politikami     a stratégiami,

-   prax v štátnej správe alebo samospráve, najmä v prepojení     na podnikateľský sektor a regionálny rozvoj,

                                                                       -   minimálna 10 ročná prax v oblasti prípravy     a implementácie     projektov z európskych fondov;

                                                          

Iné predpoklady:                                -   zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné     zručnosti, precíznosť, analytické myslenie, systematický     prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej     práce a práce v medzinárodnom tíme;

 

Zdravotná spôsobilosť:                      -   psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,     zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

 

Informácie o základnej zložke platu:-   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších     predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z.,     v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 9     stanovený tarifný plat 883,50 – 1060,50 € - podľa dĺžky     započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                            -   plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je     od 01. 04. 2019, na dobu určitú 1 roka,

                                                           -   žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné     do 25. 03. 2019 podať osobne v podateľni NLC alebo     zaslať na adresu:

                                                               Národné lesnícke centrum

                                                               T. G. Masaryka 2175/22

                                                               960 92 Zvolen

                                                               obálku označte nápisom: manažér inovácií

 

Predpoklady uchádzača budú overené formou vyhodnotenia žiadosti a následne formou pohovoru;

Predpokladaný termín vyhodnotenia žiadosti / pohovoru bude v 13.  kalendárnom týždni roku 2019; O presnom termíne a mieste konania pohovoru budú pozývaní uchádzači informovaní telefonicky;

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ingrid Kriššáková (krissakova@ nlcsk.org, telefón: 045 5314 156).

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu