Informácia o voľnom pracovnom mieste - PORADCA PRE LESNÍCKU POLITIKU

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Poradca pre lesnícku politiku

Stručná charakteristika druhu práce:  

01.10.01 Koordinovanie celoštátnych alebo medzinárodných systémov v multidisciplinárnych programoch Európskej únie alebo programov iných medzinárodných organizácií (napr. pre výskum, vývoj a nové technológie)

Pracovná náplň

  • zabezpečovanie oficiálnych zasadnutí procesu FOREST EUROPE vrátane prípravy odbornej dokumentácie v anglickom jazyku,
  • aktívna účasť na zasadnutiach procesu FOREST EUROPE vrátane vypracovávania zápisníc, správ a sumárov hlavných výstupov a rozhodnutí zo zasadnutí,
  • zastupovanie procesu FOREST EUROPE na medzinárodných konferenciách a podujatiach v oblasti lesníctva, ktoré sú významné z hľadiska procesu FOREST EUROPE,
  • plnenie úloh vyplývajúcich z pracovného programu FOREST EUROPE vrátane prípravy Správy o stave európskych lesov 2020 a ďalších odborných publikácií,
  • komunikácia s kontaktnými bodmi signatárskych krajín procesu FOREST EUROPE;

 

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum, Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,

                                                                  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preukázaná čestným prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na lesníctvo, alebo medzinárodné vzťahy alebo politológiu;  

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            - znalosť anglického jazyka - plynulý a zrozumiteľný ústny a písomný prejav, schopnosť porozumieť náročnejším odborným textom a odborne zameranej diskusie,

                                                            -odborná prax, stáž alebo pracovné skúsenosti v organizácii/univerzite v krajine s iným než slovanským jazykom alebo zabezpečovanie úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v medzinárodných zoskupeniach,

                                                            - aktívne zapojenie v rôznych medzinárodných aktivitách je vítané,

                                                            - skúsenosti s organizáciou odborných medzinárodných podujatí sú vítané,

                                                                  - práca s PC na úrovni pokročilého používateľa MS Word, Excel, Outlook,

                                                                  - strojopis je vítaný,

                                                            - vodičské oprávnenia skupiny B vítané;

                                                                                    

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, reprezentatívne vystupovanie, precíznosť, schopnosť samostatnej práce a práce v tíme, časová flexibilita, zvládanie nadmernej pracovnej záťaže;

                                                                  

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej výške platu:         - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 10 stanovený tarifný plat 961,00 – 1 153,50 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 03. 07. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

 

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 01  Zvolen

 

                                                                  -obálku označte nápisom: FOREST EUROPE

- predpoklady uchádzača budú overené počas   pracovného pohovoru (časť ústneho pohovoru   v anglickom jazyku, a práca s odborným textom   v anglickom jazyku) v 28. týždni roku 2019,

                                                                  - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 08. 2019, na plný pracovný úväzok na dobu určitú,

                                                                  - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Lucia Ambrušová, PhD., tel. +421 905 620 466, +421 45 5314 107.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-     účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-     nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................      .....................................................     

                                                                                                                                     podpis              

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V .................................... dňa ..............................                        .....................................................     

                                                                                                                                          Podpis

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-     účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-     zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

-pdf-

NSRV ARVI NSRV
tomenu