Informácia o voľnom pracovnom mieste - PROGRAMÁTOR ANALYTIK 1

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

programátor, analytik

Stručná charakteristika druhu práce:  

07.07.02   Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií

07.06.01   Samostatná tvorba programového vybavenia

                                                                 

Pracovná náplň:                                  

  • podieľa sa na projektovaní informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poľovníctva a informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ),
  • zabezpečuje aplikačnú podporu pri tvorbe analýz a realizačných výstupov z informačných systémov - IS LH a poľovníctva, IS RŠ na platforme SQL Server,
  • spolupracuje pri tvorbe postupov, metodík a štandardov,
  • samostatne vytvára desktopové a viacvrstvové internetové aplikácie v technológii .NET a dokumentáciu k nim;

 

 

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,

                                                                  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,     preukázaná čestným prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického   zamerania;

                                                                 

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            znalosti informačných technológií a tvorby webových aplikácií (.NET, HTML, JavaScript),

                                                                  -znalosť SQL a modelovania databáz,

                                               - znalosť anglického jazyka pasívnou formou;

                                                               

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, logické myslenie, schopnosť rýchlo sa učiť nové technológie;

 

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

 

Informácia o základnej zložke platu:        - v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády  SR 388/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 7 stanovený tarifný plat od 729,00 – 875,00 € - podľa dĺžky započítanej praxe; možnosť osobného príplatku;

 

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 10. 07. 2019, podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

 

                                                                      Národné lesnícke centrum

                                                                      T. G. Masaryka 2175/22

                                                                                  960 01  Zvolen

 

    - obálku označte nápisom:     

  PROGRAMÁTOR, ANALYTIK I.

- predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru  v 29. týždni roku 2019,

- plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 08. 2019,  na plný pracovný úväzok, na dobu určitú,

- kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ján Poláčik, tel. +421 903 773 775, +421 45 5314 359.

 

                                                               

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-     účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-     nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................      .....................................................     

                                                                                                                                     podpis              

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V .................................... dňa ..............................                        .....................................................     

                                                                                                                                          Podpis

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-     účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-     zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

-pdf-

NSRV ARVI NSRV
tomenu