Informácia o voľnom pracovnom mieste - Projektant húl

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

Projektant húl

Stručná charakteristika druhu práce:  

14.07.11Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov súvisiacich s vyhotovovaním a kontrolou programov starostlivosti o lesy a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo komplexným zisťovaním stavu lesov alebo národnou inventarizáciou a monitoringom lesov

Pracovná náplň:

  • samostatná analytická činnosť pri vyhodnocovaní základných údajov o stave lesa súvisiacich s programami starostlivosti o lesy, komplexným zisťovaním stavu lesov, národnou inventarizáciou a monitoringom lesov
  • zabezpečovanie získavania údajov v teréne a záznam údajov pre projekty a postupy súvisiace s HÚL a  vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy,
  • získavanie a spracovanie údajov a podkladov k vypracovaniu odborných posudkov, expertíz, prognóz a špeciálnych projektov zameraných na HÚL,
  • spracovanie podkladov pre spoluprácu s vedeckými a výskumnými inštitúciami na riešení a overovaní úloh v oblasti HÚL
  • spolupracuje na posudzovaní, preberaní a kontrole kvality PSL,
  • podieľa sa na tvorbe projektov a zákazkovej činnosti,

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Košice;

Nevyhnutné predpoklady:                        -spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením,

-bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace);

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na lesníctvo;        

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            -odborná spôsobilosť podľa § 47 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch, vrátane zápisu v registri odborných lesných hospodárov - vítaná,

                                                                  -prax v štátnych alebo neštátnych subjektoch priamo súvisiaca s obhospodarovaním lesov podľa PSL, prípadne  prax v štátnej správe lesného hospodárstva -min. 3 roky,

                                                                  - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet),

-vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne,

- aktívna znalosť svetového jazyka, vítaná;       

Iné predpoklady:                                       -zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;

Zdravotná spôsobilosť:                             -psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

Informácie o základnej zložke platu:        - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z., v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 7 stanovený tarifný plat 729,00 – 875,00 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

Ostatné informácie:                                   -plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 04. 2019, na plný pracovný úväzok, na dobu určitú 1 rok, s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú

                                                                  -žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 25. 02. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

                                                                    

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 92 Zvolen

 

 

Obálku označte nápisom:Projektant HÚL,predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru, jeho predpokladaný termín je 04. 03. 2019. O termíne a mieste pohovoru budú uchádzači informovaní, kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Vojtech Kominka tel. +421 902 923 282.

           

                                                               

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu