Informácia o voľnom pracovnom mieste Projektant KZSL

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na

druh práce:

Projektant KZSL

Stručná charakteristika druhu práce:  

14.10.14   Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov alebo ďalších prác a výstupov hospodárskej  úpravy lesov;

Pracovná náplň:

  • samostatne zabezpečuje zber údajov v teréne, záznam údajov podľa metodických postupov odboru komplexného zisťovania stavu lesa a postupov národnej inventarizácie a monitoringu lesov,
  • zabezpečuje aktualizáciu typologického a pedologického mapovania, odber vzoriek pôdy a asimilačných orgánov,
  • vykonáva práce pri špeciálnych zákazkách, projektoch v rámci úloh NLC,
  • samostatne rieši úlohy pri spracovávaní údajov, vypracúvaní elaborátov komplexného zisťovania stavu lesa a vyhotovení podkladových údajov pre PSL,
  • vykonáva napĺňanie a opravy databáz hospodársko-úpravníckej typizácie,
  • vykonáva kartografické práce v GIS prostrediach pri vypracúvaní podkladových máp komplexného zisťovania stavu lesa,
  • primerane sa podieľa na vývoji metodických a pracovných postupov súvisiacich s jeho špecializáciou;

 

Miesto výkonu práce:                         Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Košice;

 

Nevyhnutné predpoklady:                 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná   čestným prehlásením;

                                                           - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie   starším ako 3 mesiace);

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- vysokoškolské lesnícke vzdelanie II. stupňa;

                                                          

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    - diplomová práca z predmetu Lesnícka fytocenológia,

                                                           - znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet,);

                                                          

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné   zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické   myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju,   schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;

 

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,   zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

 

Informácia o základnej zložke platu:- v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády SR 259/2017 Z. z. V základnej   stupnici platových taríf je pre platovú triedu 10 stanovený   tarifný   plat od 519,00 – 743,00 € -  podľa dĺžky započítanej   praxe;

 

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od  01. 07. 2018   na plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok,   s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú;

                                                           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné   do 05. 06. 2018 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať   na adresu:

                                                              Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92 Zvolen

                                                           - obálku označte nápisom: Projektant KZSL,

                                                           - predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru   a praktickým overením vedomostí,

                                                           - predpokladaný termín pohovorubude v 25. kalendárnom   týždni roku 2018, o termíne a mieste pohovoru budú   uchádzači informovaní,

                                                           - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing.   Ivor Rizman, tel. +421 902 923040.

                                                               

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke NLC a budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Následne budú zlikvidované.

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu