Informácia o voľnom pracovnom mieste - PROJEKTANT LESNÍCKEJ GEODÉZIE A FOTOGRAMETRIE

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Projektant Lesníckej geodézie a Fotogrametrie

Stručná charakteristika druhu práce:  

05.11.05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác na účel tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela

Pracovná náplň:

 • vytvára a spravuje jednotný geopriestorový lokalizačný základ pre potreby správy tematického štátneho mapového diela (TŠMP) s tematickým obsahom lesného hospodárstva,
 • pripravuje podklady ku koncepčnej a normotvornej odbornej činnosti s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti diaľkového prieskumu zeme (DPZ),
 • spracúva projekty leteckého meračského snímkovania, leteckého laserového skenovania, zodpovedá za dodržiavanie predpisov evidencie a manipulácie s leteckými snímkami,
 • vypracováva náležitosti a projekty leteckého meračského snímkovania a laserového skenovania, spracováva nadobudnuté výsledky snímkového letu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov,
 • vykonáva spracovanie údajov z laserového skenovania a analýzu  a klasifikáciu obrazuaj s využitím objektovo-orientovanej analýzy obrazupri interpretácií údajov DPZ,
 • kontroluje správnosť a úplnosť projektov zhustenia bodového poľa,
 • zodpovedá a kontroluje dodržiavanie platných smerníc a metodických pokynov z rezortu ÚGKK SR,
 • sleduje vedecko-technický rozvoj v príslušných odborných disciplínach,
 • vykonáva školenia v rámci zavedenia nových pracovných a technologických postupov v rámci TŠMD,
 • zúčastňuje sa na tvorbe postupov, metodík a štandardov IS LH v oblasti mapovania a interpretácie údajov DPZ,
 • spolupracuje s orgánmi katastra nehnuteľností, inými organizáciami pri riešení správy TŠMD LH a inými útvarmi NLC pri riešení úloh a tvorbe metodík v rámci LH,

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie   starším ako 3 mesiace),

                                                                  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,     preukázaná čestným prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore   lesníctvo, zamerané   na GIS, geodéziu alebo v odbore   prírodných vied;

 

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            - práca s PC (ArcGIS, fotogrametrický SW, softvér na analýzy obrazu údajov DPZ),

                                                            - odborná prax v oblasti spracovania údajov DPZ vítaná;

                                                                                    

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni;

 

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej výške platu:         - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 11 stanovený tarifný plat 549,50 – 787,00€ - podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 09. 08. 2018,podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

 

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 92  Zvolen

 

                                                                  -obálku označte nápisom: Projektant LGF

- predpoklady uchádzača budú overené formou   pracovného pohovoru v 33. týždni roku 2018,

                                                                  - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 15. 08. 2018, na plný pracovný úväzok na dobu určitú počas zastupovania zamestnankyne na materskej a rodičovskej dovolenke,

                                                                  - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Konštantín Gaál, tel. +421902454323.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu