Informácia o voľnom pracovnom mieste - PROJEKTANT LESNÍCKEJ GEODÉZIE A FOTOGRAMETRIE2

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Projektant Lesníckej geodézie a Fotogrametrie

Stručná charakteristika druhu práce:  

05.08.05 Metodické usmerňovanie a komplexné zabezpečovanie prác digitálnej kartografie na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho mapového diela alebo štátneho tematického mapového diela a iných produktov

Pracovná náplň:

  • vytvára a spravuje jednotný geopriestorový lokalizačný základ pre potreby správy tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom LH,
  • zabezpečuje koncepčnú, normotvornú odbornú činnosť s celoštátnou pôsobnosťou, pripravuje zásadné materiály na úseku tvorby, vydávania a archivácie tematického štátneho mapového diela s obsahom LH,
  • spracúva projekty leteckého meračského snímkovania, leteckého laserového skenovania, zodpovedá za dodržiavanie predpisov evidencie a manipulácie s leteckými snímkami,
  • vykonáva spracovanie údajov z laserového skenovania a analýzu a klasifikáciu obrazu pri vyhodnocovaní zdravotného stavu lesných porastov,
  • kontroluje správnosť a úplnosť projektov zhustenia bodového poľa,
  • zodpovedá a kontroluje dodržiavanie platných smerníc a metodických pokynov z rezortu ÚGKK SR,
  • sleduje vedecko-technický rozvoj v príslušných odborných disciplínach,
  • vykonáva školenia v rámci zavedenia nových pracovných a technologických postupov v rámci TŠMD,
  • zúčastňuje sa na tvorbe postupov, metodík a štandardov IS LH v oblasti mapovania,
  • spolupracuje s orgánmi katastra nehnuteľností, inými organizáciami pri riešení správy TŠMD LH a inými útvarmi NLC pri riešení úloh a tvorbe metodík v rámci LH;

 

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,

                                                                  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,     preukázaná čestným prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore      lesníctvo zamerané na GIS, geodéziu alebo v odbore   prírodných vied;

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            - práca s PC (ArcGIS, fotogrametrický SW, softvér na analýzy obrazu údajov DPZ),

                                                            - odborná prax v oblasti spracovania údajov DPZ,

                                                                  - znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni,

                                                            - vodičské oprávnenia skupiny B vítané;

                                                                                    

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, schopnosť samostatnej práce a práce  v tíme;

                                                                  

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej výške platu:         - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 8 stanovený tarifný plat 806,00 – 967,50 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 22. 05. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

 

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 01  Zvolen

 

                                                                  -obálku označte nápisom: Projektant LGF

- predpoklady uchádzača budú overené formou   pracovného pohovoru v 22. týždni roku 2019,

                                                                  - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 06. 2019, na plný pracovný úväzok na dobu určitú, počas zastupovania zamestnankyne na materskej a rodičovskej dovolenke,

                                                                  - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ján Bakoš, tel. +421 905 920 106, +421 45 5314 393.

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-     účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-     nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................      .....................................................     

                                                                                                                                     podpis              

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V .................................... dňa ..............................                        .....................................................     

                                                                                                                                          Podpis

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-     účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-     zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu