Informácia o voľnom pracovnom mieste - REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROLY 2019

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROLY

Stručná charakteristika druhu práce:   

14.07.05 Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu

 

Pracovná náplň:

  • kontrola obhospodarovania a využitia uznaných semenných zdrojov lesných drevín,
  • kontrola výroby sadeníc lesných drevín, vrátane kontroly akosti a zdravotného stavu,
  • kontrola dodržiavania provenienčných zásad a zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu pri používaní semien a sadeníc lesných drevín,
  • kontrola skladovania semennej suroviny a osiva lesných drevín,
  • kontrola obchodovania s lesným reprodukčným materiálom,
  • vykonávanie laboratórnych prác pri zisťovaní kvality osiva lesných drevín;

 

Miesto výkonu práce:                         Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:                 - bezúhonnosť  preukázaná  výpisom  z  registra t restov,

                                                           - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,     preukázaná   čestným prehlásením;

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore   lesníctvo;

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    - osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným   reprodukčným materiálom,

                                                           - vodičský preukaz B,

                                                           - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel,   Internet);

 

 

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť,   analytické myslenie, systematický prístup, ochota   k vlastnému rozvoju, vzdelávaniu, schopnosť samostatnej   práce a práce v tíme;

 

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej výške platu:  - v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády  SR č.  354/2018 Z. z.   v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 7   stanovený tarifný plat od 729,00 – 875,00  € - podľa dĺžky   započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                            - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné podať  do 23. 08. 2019 osobne v podateľni NLC, alebo zaslať   na adresu:

 

                                                              Národné lesnícke centrum

                                                              T. G. Masaryka 2175/22

                                                              960 01  Zvolen

 

-obálku označte nápisom: LRM,

- predpoklady uchádzača budú overené formou   pracovného   pohovoru v 35. týždni roku 2019,

                                                                     - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 09. 2019   na skrátený pracovný úväzok 0,80 (4 dni v týždni) na dobu   určitú do 31. 12. 2019, s perspektívou   predĺženia   pracovného   pomeru na dobu neurčitú,

                                                                     - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií:   Ing.  Dagmar Bednárová, PhD.,   tel.:  +421902999301

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu