Informácia o voľnom pracovnom mieste - SAMOSTATNÝ CHEMIK ANALYTIK

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

Samostatný chemik analytik

Stručná charakteristika druhu práce:  

14.07.12   Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných inštrumentálnych metód (napr. spektografických, chromatografických, polarografických, nukleárnomagnetickej rezonancie)

Pracovná náplň:

  • samostatná odborná špecializovaná práca pri chemických analýzach vzoriek s použitím spektrografických, chromatografických, voltampérometrických analytických metód v zverenej oblasti, súčasne so zabezpečením kvality meraní a spracovania dát,
  • vykonávanie skúšok v celom analytickom postupe, dodržiavaním predpísaných štandardných pracovných postupov (ŠPP) pre výkon skúšky,
  • vedenie administratívnej agendy, efektívne využívanie zverených prístrojov, zabezpečovanie ich pravidelnej bežnej údržby a efektívnych nákupov spotrebného materiálu,
  • vypracovávanie podkladov pre verifikáciu štandardných analytických postupov v zverenej oblasti a hodnotenie kvality meraní v zmysle dodržiavania normy STN EN ISO/IEC 17025 (2017),
  • podieľanie sa na prezentácii a publikácii výsledkov laboratória vo výskume, aktívnym zapájaním v projektoch, podieľaním sa na príprave nových projektov a získavaním doplnkových finančných zdrojov;

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen;  

Nevyhnutné predpoklady:                        -spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením,

-bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov;

 

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        -vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na chémiu – podmienkou;

                                                                  - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa so zameraním na lesníctvo, drevárstvo, environmentálne inžinierstvo - vítané;      

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            -výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet) - podmienkou,

                                                                  - znalosť anglického jazyka na úrovni B2 - podmienkou,

                                                                  - odborná spôsobilosť pre meranie na prístrojoch AAS, AES–ICP, kvapalinový chromatograf, pH meter -vítaná,

                                                                  -prax v akreditovanom laboratóriu - vítaná,

                                                                  -vodičské oprávnenie skupiny B - vítané;        

Iné predpoklady:                                       -zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;

Zdravotná spôsobilosť:                             -psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

Informácie o základnej zložke platu:        - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z., v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 7 stanovený tarifný plat 729,00 – 875,00 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

Ostatné informácie:                                   -plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 08. 2019, na plný pracovný úväzok, na dobu určitú 1 rok, s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                                  -žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 20. 06. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

                                                                    

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 01 Zvolen

 

 

Obálku označte nápisom:Samostatný chemik analytik,predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru, jeho predpokladaný termín je v 26. týždni roku 2019. O termíne a mieste pohovoru budú uchádzači telefonickyinformovaní, kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Krupová Danica PhD. tel. +421 902 923 282.

           

                                                               

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu