Informácia o voľnom pracovnom mieste - Samostatný odborný referent

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Samostatný odborný referent

Stručná charakteristika druhu práce:  

07.12.04 Systémová koordinácia projektových činností, analytická a metodická činnosť pri realizácii projektov alebo informačných technológií s celoštátnou pôsobnosťou

Pracovná náplň:

 • koordinuje celý proces prípravy a následnej implementácie projektu realizovaného v súlade so žiadosťou o NFP podporenou vo Výzve na podporu Teamingových výskumných centier mimo BSK, kód OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04 s názvom: ”Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva“ a v súvislosti s týmto projektom vykonáva činnosti:

 

 1. Projektového manažéra:
 2. zabezpečuje kompletizáciu žiadosti o NFP, jej povinných a nepovinných príloh a podanie v elektronickom systéme ITMS ako aj vo fyzickej forme na príslušný RO
 3. zabezpečuje súlad implementácie projektu s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi RO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ,
 4. sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny RO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ,
 5. koordinuje implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivít projektu,
 6. monitoruje napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu,
 7. koordinuje činnosti súvisiace s verejným obstarávaním v rámci projektu,
 8. koná vo vzťahu k dodávateľom, resp. partnerom na projekte,
 9. zodpovedá za komunikáciu s RO/SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP,
 10. pripravuje a organizuje pracovné stretnutia riadiacich alebo odborných zamestnancov  prípadne iných zamestnancov zaradených do personálnej matice projektu podľa potreby;
 11. Manažéra monitorovania:
 12. vykonáva priebežné sledovanie pokroku projektu,
 13. zodpovedá za správne evidovanie výsledkov projektu a vypracovanie monitorovacích správ, doplňujúcich monitorovacích údajov a informácií pre RO v rámci riadenia projektu;
 14. Manažéra pre publicitu, informovanosť a propagáciu projektu
 15. zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s publicitou projektu, informovanosťou o projekte a propagáciou projektu;

  

Miesto výkonu práce:        Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav-Zvolen , Zvolen;

 

Nevyhnutné predpoklady:- bezúhonnosť  preukázaná  výpisom z registra trestov (nie   starším ako 3   mesiace),

                                           - spôsobilosť  na právne úkony v plnom rozsahu,  preukázaná  čestným   prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady - vysokoškolské  vzdelanie  druhého stupňa so zameraním na ekonomiku,

vzdelania:                            manažment, európske štúdiá alebo regionálny rozvoj;

 

 

Ostatné kvalifikačné          - práca s PC (MS Office, Internet),           znalosť  problematiky  štrukturálnych

predpoklady:                       fondov  alebo  iných  finančných podporných mechanizmov, skúsenosť   s   prípravou žiadostí o NFP a prácou s ITMS vítaná;

                                                                                    

Iné predpoklady:               - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, znalosť   anglického jazyka na komunikačnej úrovni;

 

Zdravotná spôsobilosť:     - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej     - v   zmysle   zákona   č. 553/2003 Z. z.  v   znení   neskorších   predpisov

výške platu:                          a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. v základnej stupnici platových   taríf je pre platovú triedu 12 stanovený tarifný plat 581,00 – 833,50 € -   podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 20. 08. 2018,  podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

 

                                             Národné lesnícke centrum

                                             T. G. Masaryka 2175/22

                                             960 92  Zvolen

 

-obálku označte nápisom:

  Samostatný   odborný referent

- predpoklady uchádzača budú overené formou   pracovného pohovoru   dňa 22. 08. 2018 o 8.00 hod. v sídle Národného lesníckeho centra,

                                                                     - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 09. 2018, na plný   pracovný úväzok, na dobu určitú do 28. 02. 2019,

                                                                     - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Mariana   Mániková, tel. 045 5314 365 / +421 918 769 255 .

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-     účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-     nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................      .....................................................     

                                                                                                                                     podpis               

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V .................................... dňa ..............................                        .....................................................     

                                                                                                                                          Podpis

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-     účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-     zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

NSRV ARVI NSRV
tomenu