Informácia o voľnom pracovnom mieste - SAMOSTATNÝ REFERENT PRE KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

druh práce:

SAMOSTATNý REFERENT PRE komunikačnú stratégiu

Stručná charakteristika druhu práce:  

06.08.03          Koncepčná činnosť v oblasti marketingu a propagácie (napr. podnikateľského prostredia, cestovného ruchu) u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni 

01.07.09          Tvorivé spracúvanie masmediálnej politiky a koordinovanie výstupov k verejnosti

07.07.02          Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické a i.)

Pracovná náplň:

Spolupráca pri napĺňaní komunikačnej stratégie NLC v súlade s komunikačnou stratégiou MPRV SR a plnenie úloh z nej vyplývajúcich, s cieľom zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o NLC ako odbornej, progresívnej, transparentnej a efektívne riadenej organizácii.

 • spolupráca pri realizácii a aktualizácii koncepcií komunikačných a mediálnych prístupov pri zabezpečovaní stanovených cieľov komunikačnej stratégie a masmediálnej politiky NLC s ohľadom na dodržiavanie zásad otvorenosti, slušnosti, zodpovednosti a profesionality, najmä pri:
  • tvorbe tém proaktívnej komunikácie v oblastiach ochrany lesov, výskumu, analýz, zalesňovania, vzdelávacích aktivít a edukačnej činnosti a práci s verejnosťou a pod.,
  • efektívnej krízovej komunikácii,
  • masmediálnej komunikácii,
  • spolupráci so spoločnosťami a organizáciami ovplyvňujúcimi verejný život v krajine,
  • rezortnej príslušnosti,
 • spolupráca pri realizácii a aktualizácii koncepcií a plnenie úloh prezentačnej a marketingovej propagácie činností NLC v nadväznosti na rezortnú politiku a celosvetové trendy, na domácej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom:
  • vlastných komunikačných kanálov: internetová stránka NLC, sociálne siete, blogy, multimédiá, newslettre, časopisy,
  • public relations: kampane na podporu NLC, komunikácia s médiami a novinármi, spolupráca s profesijnými združeniami a tretím sektorom, rôzne podujatia, prieskumy;
  • poskytovania služieb: online a mobilné aplikácie, atraktívne služby a podujatia pre úrady a verejnosť;
  •  interných vylepšení: komunikácia a školenia pre zamestnancov, ostatné;
 • tvorba a koordinovanie masmediálnych výstupov zamestnávateľa k verejnosti, na domácej a medzinárodnej úrovni,
 • vykonávanie publicistickej, spravodajskej a komentátorskej činnosti a iných činností vyplývajúcich z komunikačnej stratégie zamestnávateľa,  
 • realizovanie odborných informačných prieskumov a analyticko-syntetické spracúvanie informácií získaných zo všeobecných zdrojov informácií zameraných na spoluprácu v oblasti propagácie a marketingu činnosti NLC na domácej a medzinárodnej úrovni;

 

Miesto výkonu práce:                         Národné lesnícke centrum, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:                 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná    čestným prehlásením,

                                                           - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov;

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, so zameraním   na lesníctvo, príp. masmediálnu komunikáciu;

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    - znalosť anglického a ďalšieho cudzieho jazyka,

                                                           - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel,   Internet, sociálne siete, ďalšie digitálne zručnosti),

                                                           - vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne,

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné   zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické   myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju,   schopnosť samostatnej práce a efektívnej spolupráce,          proaktívnosť, iniciatívnosť, vytrvalosť pri plnení úloh;

                                                           - vedomosti a prax v oblasti propagácie, masmédií   a komunikácie;

                                                                - skúsenosti s komunikáciou v medzinárodnom prostredí   vítané;

                                                                - prax v oblasti pedagogiky a vzdelávania vítaná;

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,   zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

Informácia o základnej zložke platu:   - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších      predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z.,      v základnej   stupnici platových taríf je pre platovútriedu 8      stanovený   tarifný plat 806,00 – 967,50 € - podľa dĺžky      započítanej  praxe;

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 18. 02. 2019,   na plný pracovný úväzok, na dobu určitú 1 rok,   s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné   podať   osobne v podateľni NLC, alebo zaslať   na adresu:

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92 Zvolen

 

Obálku označte nápisom: HOVORCA NLC, predpoklady uchádzača budú overené formou ústneho pohovoru, jeho predpokladaný termín je 14. 02. 2019, o termíne a mieste pohovoru budú uchádzači informovaní, kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Mgr. Katarína Sujová, PhD., tel. 0902 922 086.

                                                          

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

-PDF-

NSRV ARVI NSRV
tomenu