Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

ODBORNÝ REFERENT

Stručná charakteristika druhu práce:  

01.10.05   Samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán

Pracovná náplň:

 • vykonáva práce na úlohách spojené s pridelenými projektmi pre jednotlivých riešiteľov vo všetkých fázach jeho cyklu vo finančnej oblasti,
 • konzultuje s riešiteľmi projektov a komunikuje so zadávateľmi projektov,
 • usmerňuje pri procese plánovania projektov vo finančnej oblasti vyplývajúcej zo základných princípov daných projektov,
 • sleduje finančný proces projektov; zúčtovanie platieb (zálohové platby, refundácie, predfinancovanie),
 • zabezpečuje účtovné doklady k zúčtovaniu projektov,
 • aktualizuje projektové zmeny (hlavne vo finančnej oblasti),
 • zodpovedá za archiváciu dokumentácie o jednotlivých projektoch;

Zabezpečuje:

 • v prípade finančnej kontroly projektu poskytnutie kompletnej účtovnej dokumentácie projektu a ostatnej dokumentácie v spolupráci s riešiteľom projektu; počas kontroly spolupracuje s kontrolórmi,
 • podanie Žiadostí o platbu s celou potrebnou dokumentáciou v termíne danom poskytovateľom;

Zodpovedá:

 • spoločne zodpovedá za kvalitné a včasné predkladanie údajov za zrealizovanú časť projektov pri zúčtovaní platieb,
 • zodpovedá za správnu aplikáciu zákonov a predpisov z oblasti projektovej činnosti z hľadiska finančného vysporiadania,
 • koordinuje proces pripomienkovania vyplývajúci z kontrol,
 • vyhotovuje a priebežne aktualizuje evidenčné karty jednotlivých projektov,
 • za archiváciu dokumentácie o jednotlivých projektoch,

Miesto výkonu práce:

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením,

- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace);

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:       

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie na ekonomiku  a management; 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:           

- aktívna znalosť anglického jazyka,

- výborná znalosť práce s PC(OS Windows, Word, Excel, Internet),

- znalosť systému SAP vítaná,

- prehľad v účtovných a daňových zákonoch vítané,

- skúsenosti s projektovým a finančným manažmentom vítané;

Iné predpoklady:

zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné zručnosti, negociačné skúsenosti, precíznosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;

Zdravotná spôsobilosť:

-psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových situácií, práca pod tlakom termínov;

Ostatné informácie:

- plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 06. 2018, na plný pracovný úväzok, na dobu   určitú počas zastupovania zamestnankyne na RD a následne zamestnankyne na MD, najneskôr           do 28. 02. 2019,

- žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 15. 05. 2018 podať osobne v podateľni NLC,   alebo zaslať na adresu:       

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92 Zvolen

 

- obálku označte nápisom:  „finančný manažér“

-predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru a praktickým overením vedomostí,

-predpokladaný termín pohovoru bude v 21. kalendárnom týždni roku 2018, spresnený telefonicky,

-kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Mgr. Lucia Veselovská, tel. 045 53 14 367

 

 

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke NLC a budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Následne budú zlikvidované.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

príloha

NSRV ARVI NSRV
tomenu