Informácia o voľnom pracovnom mieste VEDECKO VÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

skipmenu

tomenu

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Vedecko výskumné práce a ich zabezpečovanie

Stručná charakteristika druhu práce:    

18.11.01          Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky

18.11.02          Analytická a syntetická činnosť pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh rozvoja vedy a techniky

Pracovná náplň:

-       v súvislosti so samostatným riešením úloh výskumu a vývoja - projektu ATBIOMAP - Advanced Techniques for Biomass Mapping in Abandoned Agriculture Land using Novel Combination of Optical and Radar Remote Sensing Sensors - predspracovania a spracovanie radarových snímok pre odvodenie zásob a prírastkov,

-       publikovanie nových poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v domácej a zahraničnej odbornej literatúre, aktívna účasť na vedeckých podujatiach,

-       spoluorganizovanie a účasť na príprave vedeckých podujatí

-       vykonávanie terénnych a vyhodnocovacích prác súvisiacich s riešenými úlohami: 

 

v oblasti:

·      spracovania družicových radarových snímok,

·      tvorby digitálnych modelov reliéfu a terénu (povrchu porastov) z družicových radarových snímok,

·      inventarizácie lesa metódami družicovej radarovej interferometrie a  radarovej diferenciálnej interferometrie.

 

Miesto výkonu práce:                          Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Zvolen,

 

Nevyhnutné predpoklady:                   - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná čestným prehlásením,

                                                           - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace);

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:   - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru,

- vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa so zameraním na geodetické a družicové technológie a/alebo družicovú geodéziu;

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:       - znalosť anglického jazyka na úrovni samostatný používateľ,

                                                           - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, MS Office, Internet),

                                                           - znalosť práce s geodetickými, matematickými a štatistickými programami,

                                                           - znalosť práce so softvérom SNAP (Sentinel Application Platform (SNAP) a ArcGIS

                                                           - prax vo výskume - potrebné doložiť zoznamom riešených projektov, publikovaných prác, resp. zahraničných stáží so zameraním na spracovanie družicových radarových dát;

                                                          

Iné predpoklady:                                 - zodpovednosť, spoľahlivosť, rozvinuté komunikačné zručnosti, precíznosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, schopnosť samostatnej práce a práce v medzinárodnom tíme;

 

Zdravotná spôsobilosť:                       - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce, zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

 

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 1. 2. 2018, na dobu určitú s 20 % pracovným úväzkom t. j. 1 deň v týždni počas riešenia projektuATBIOMAP.

                                                           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 15. 01. 2018 podať osobne v podateľni NLC alebo zaslať na adresu:

                                                           Národné lesnícke centrum

                                                           T. G. Masaryka 2175/22

                                                           960 92 Zvolen

                                                           obálku označte nápisom: Veda-výskum

 

Predpoklady uchádzača budú overené formou vyhodnotenia žiadosti, v prípade potreby vo forme pohovoru;

Predpokladaný termín vyhodnotenia žiadosti / pohovoru bude v  3. kalendárnom týždni roku 2018;

Kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Dr. Ing. Tomáš Bucha (bucha@ nlcsk.org, telefón: 045 5314 133).

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke NLC a budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Následne budú zlikvidované.

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu