Informácia o voľnom pracovnom mieste - VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

 

Stručná charakteristika druhu práce:  

18.06.01  Riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky pod odborným vedením

Pracovná náplň:

  • riešenie výskumných projektov a úloh odbornej pomoci zameraných na šľachtenie a rozmnožovanie rýchlorastúcich drevín pod odborným vedením,
  • riešenie úloh v danom odbore v rámci hospodárskych zmlúv pre odberateľov z praxe,
  • samostatné navrhovanie a spoluúčasť na navrhovaní nových vedeckovýskumných projektov, postupov a metód,
  • autorstvo a spoluautorstvo na výstupoch z vedeckovýskumnej činnosti, publikovanie vedeckých a odborných článkov, aktívna účasť na vedeckých a odborných podujatiach doma aj v zahraničí, transfer poznatkov do praxe,
  • spoluorganizovanie a účasť na príprave vedeckých a odborných podujatí v danom odbore,
  •  priebežné štúdium, analýza a syntéza vedecko-technických informácií, osvojovanie si najnovších metód vedeckovýskumnej práce,

-    spolupráca s ostatnými členmi tímu na riešení úloh a participácia na medzinárodných projektoch,

 

Miesto výkonu práce:                                Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Gabčíkovo;

 

Nevyhnutné predpoklady:                        - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov,

                                                                  - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,     preukázaná čestným prehlásením;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:        - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore  lesníctvo, biológia, alebo prírodné vedy;

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:            - znalosť anglického jazyka min na úrovni B1,

                                                            - znalosť nemeckého jazyka min na úrovni C1,

                                                            - výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet), 

                                                            - vodičské oprávnenia skupiny B – aktívne,

                                                            - prax vo výskume vítaná;

                                                                                    

Iné predpoklady:                                       - zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, schopnosť samostatnej práce a práce  v tíme;

                                                                  

Zdravotná spôsobilosť:                             - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

Informácia o základnej výške platu:         - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 354/2018 Z. z. v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 6 stanovený tarifný plat 675,00 – 993,00 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                                   - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné do 15. 06. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebozaslať na adresu:

 

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 01  Zvolen

 

                                                                  -obálku označte nápisom: Gabčíkovo,

- predpoklady uchádzača budú overené formou   pracovného pohovoru v 25. týždni roku 2019,

                                                                  - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 07. 2019, na plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                                  - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Martin Bartko, PhD. 0903 89 68 68.

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-     účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-     nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................      .....................................................     

                                                                                                                                     podpis              

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V .................................... dňa ..............................                        .....................................................     

                                                                                                                                          Podpis

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-     kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-     účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-     príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-     NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-     doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-     uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-     uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-     uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-     poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-     zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

-pdf-

NSRV ARVI NSRV
tomenu