Informácia o voľnom pracovnom mieste

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

 

UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

 

Stručná charakteristika druhu práce:

01.01.14     Bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenia kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez ich rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov

01.01.19     Jednoduchá pomocná práca (napr. ukladanie materiálu, rozoberanie debnenia)

NÁPLŇ PRÁCE

  • vysávanie kobercov a textílií resp. umývanie podlahy (podľa druhu podlahy),
  • utieranie prachu na parapetných doskách okien,
  • umývanie a leštenie dverí, kľučiek dverí,
  • čistenie radiátorov,
  • umývanie a leštenie zasklených plôch,
  • umývanie a leštenie zrkadiel, umývadiel, armatúr,
  • čistenie (na mokro), leštenie a utieranie nábytku a vybavenia od prachu,
  • vysýpanie a odnášanie odpadkov zo smetných košov,
  • čistenie a dezinfikovanie sociálnych zariadení (umývadlá, armatúry, zrkadlá, toalety, pisoáre, podlahy, obklad stien), dopĺňanie hygienických potrieb,
  • vynášanie a balenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.

Miesto výkonu práce:                           Národné lesnícke centrum, Zvolen;

 

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- neustanovujú sa;

                                                                   

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť;

 

 

 

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

 

 

Informácia o základnej výške platu:  - v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády SR 354/2018 v základnej   stupnici platových taríf je pre platovú triedu 1  stanovený   tarifný   plat 520.- € –  624.- € - podľa dĺžky   započítanej   praxe;

 

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 02. 2019, na plný pracovný úväzok, na dobu určitú do 31. 12. 2019,

- žiadosť spolu s profesijným životopisom  je možné, do 29. 01. 2019 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

                                                                    

                                                              Národné lesnícke centrum

                                                              T. G. Masaryka 2175/22

                                                              960 92  Zvolen

 

                                                           - obálku označte nápisom UPRATOVAČ/UPRATOVAČKA

                                                           - predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru, jeho predpokladaný termín je 30. 01. 2019,

                                                           - kontaktná osoba Ing. Vladimír Slančík,  0918 949361.

                                                               

 

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM*

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

V ....................................... dňa .......................................        .....................................................     

                                                                                                          podpis              

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto,

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

-PDF-

NSRV ARVI NSRV
tomenu