Lesnické dni 2010

skipmenu

tomenu

Lesy Slovenska - rozmanitosť, pestrosť a farebnosť života okolo nás!

 Zvolen, 29. apríl 2010 
 
     Už od pradávna si ľudia lesy cenili pre ich schopnosť znižovať nebezpečenstvo erózie a záplav, prirodzenú schopnosť filtrovať nečistoty zo zrážok a vody a schopnosť vyrovnávať klimatické extrémy. Spolu s ďalšími ekosystémami (napr. mokradné spoločenstvá, lúčne a trávne spoločenstvá) prispievajú lesy výrazne aj k rozmanitosti, pestrosti a farebnosti života okolo nás. Dôležitosť ochrany biologickej diverzity vyzdvihuje svojimi posolstvami aj štvrtý ročník Lesníckych dní 2010, ktoré prispievajú k oslave Medzinárodného roka biodiverzity vyhláseného Valným zhromaždením OSN. Podujatia Lesníckych dní 2010 prinášajú informácie o význame lesov pre spoločnosť, prispievajú k budovaniu správnej hodnotovej orientácie detí a mládeže, posilňujú emocionálny vzťah a postoje k lesom a podnecujú k zodpovednému, múdremu a šetrnému konaniu v každodenných situáciách.
     Ústredným heslom "Biodiverzita je život – Biodiverzita je náš život" chce UNESCO, ako hlavný organizátor Medzinárodného roka biodiverzity, rozšíriť všeobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti – od občanov po najvyššie štátne úrady. Významný podiel lesov pri ochrane biodiverzity zdôraznili organizátori Lesníckych dní 2010 hlavným sloganom tohto ročníka „Lesy sú piliermi nášho života“. Či je tomu naozaj tak, si mohliveľkí i malí milovníci, obdivovatelia a bádatelia tajomstiev prírody overiť od 22. apríla do 1. mája, kedy na nich čakala pestrá paleta podujatí konajúcich sa vo viacerých regiónoch Slovenska. Projekt prebiehal pod záštitou ministra pôdohospodárstva Vladimíra Chovana.
     Slávnostné otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene 22. apríla organizačne zabezpečilo Národné lesnícke centrum, spolu s podnikom LESY SR, š.p., Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p., Združením zamestnávateľov v lesnom hospodárstve, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, Strednou odbornou školou lesníckou Banská Štiavnica a ďalšími partnermi z lesníckych inštitúcií štátneho i neštátneho sektora. Lesníci a ochrancovia prírody na zvolenskom námestí privítali najmä školákov, ktorí poznávali les zážitkovým učením – lesnou pedagogikou (www.lesnapedagogika.sk), hrami a inými súťažnými aktivitami. Okrem kynológov, sokoliarskych a šermiarskych vystúpení návštevníkov podujatím sprevádzal aj moderátor Gregor Mareš a dvaja bábkoherci – lesný duch a lesná víla. V tento významný lesnícky deň boli školáci obdarovaní nielen v podobe zelených balíčkov, ktoré si od čelných predstaviteľov slovenského lesníctva prevezali priamo na pódiu, ale najmä bohatým programom počas celého dňa. Na námestí boli pripravené informačné stánky jednotlivých lesníckych organizácií, program spestrili aj hudobno – tanečné vystúpenia a zábavná súťaž „Lesnícke olympijské hry“. Hlavným hudobným hosťom podujatia bola Kristína so skladbou Horehronie. Každé  dieťa, ktoré  prišlo  na námestie  oblečené  v maske  znázorňujúcej  lesný  motív, čakala malá odmena. Súťažiť mohli aj celé rodiny s deťmi. Zábavné disciplíny ako pílenie dreva na čas, zhotovenie vtáčej búdky alebo triedenie odpadu doplnili náučné aktivity ako drevené puzzles zamerané na poznávanie lesných drevín, kvízy, či čuchové, hmatové a sluchové poznávačky.
     Tvorivosť a umelecké nadanie detí, ako aj ich vedomosti a zručnosti overila súťaž zameraná na zhotovenie trojrozmerného modelu lesa „Lesné 3D“ vyhlásená Národným lesníckym centrom. Úlohou detí bolo vytvoriť model, ktorý svojím stvárnením vyjadrí práve rozmanitosť a variabilitu lesných ekosystémov. Zámerom organizátorov bolo posilniť nielen vedomostnú úroveň, ale aj zručnosti a kompetencie detí. Práca na modeli totiž vytvárala predpoklad množstva otázok a diskusií zameraných na biologickú rozmanitosť prírody. Vyhodnotenie súťaže,  výber víťazných modelov z celkového počtu 53 prihlásených prác aj celková prehliadka všetkých prác bola súčasťou slávnostného otvorenia Lesníckych dní vo Zvolene 22. apríla.
     Pod hlavičkou Lesníckych dní, ktoré každoročne trvajú od 22. apríla do 1. mája, pripravili lesníci množstvo podujatí určených pre obyvateľov miest, návštevníkov lesa, detí, žiakov a študentov vo všetkých regiónoch Slovenska. Kľúčovými lokalitami sú okrem Zvolena aj Bratislava, Kežmarok a Košice. V Bratislave sa konalo v nedeľu 25. apríla otvorenie areálu Kačín po jeho kompletnej rekonštrukcii, spojené s rodinným programom, ukážkami remesiel, divadielka a súťaží. Celé podujatie sa konalo v rámci akcie Bratislava pre všetkých pod záštitou primátora Andeja Ďurkovského. V základných školách viacerých regiónov Slovenska lesníci zabezpečujú projekt „Stromy poznania“ a program lesnej pedagogiky zameraný najmä na zážitkové učenie v prírode, vedomostné a umelecké súťaže s tematikou biodiverzity, vysádzajú stromčeky, zbierajú odpadky, budujú náučné chodníky a cyklotrasy.
     Celé podujatie nadväzuje na tradíciu „Apríl – mesiac lesov“ a jeho začiatok je symbolicky 22. apríl, kedy si celý svet pripomína Deň Zeme. Lesníci sa tak aktívne pripájajú k odkazu Dňa Zeme aj Medzinárodnému roku biodiverzity. Zároveň chcú návštevníkom podujatí priblížiť svoju prácu a snahu o zveľadenie nášho zeleného bohatstva a podporiť dôležitosť zachovávania rozmanitosti biotopov, pretože biodiverzita má mimoriadny význam z hľadiska udržania života na Zemi. Každý živočích, rastlina či mikroorganizmus má totiž svoju dôležitú funkciu a tvorí nenahraditeľný článok v zložitých zákonitostiach prírody.
               
     Všetky bližšie informácie o projekte sú dostupné na internetovej stránke www.lesnickedni.sk.
Podrobnejšie informácie:
Ing. Ľudmila Marušáková, Národné lesnícke centrum, tel. 0902 923 094, e-mail: marusakova@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu