Odborná konferencia

skipmenu

tomenu

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

Lesnícky výskumný ústav Zvolen Odbor lesníckej politiky, ekonomiky a manažmentu lesa

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR BRATISLAVA

Sekcia LH a spracovania dreva

SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤčlen ZSVTS

USPORIADAJÚ ODBORNÚ KONFERENCIU

AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA SR

DÁTUM KONANIA: 13. december 2017

MIESTO KONANIA: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

T. G. Masaryka 22, Zvolen

Pozvánka

Návratka

NSRV ARVI NSRV
tomenu