P o n u k a prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

skipmenu

tomenu

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,                    

so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

 

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inv. č.

Druh majetku

Dátum nadobudnutia

Cena stanovená komisiou

v /€/

1

7100005540

Varič elektrický dvojplatnička

15.11.1989

5,00

2

7100005402

Nabíjačka batérií

29.10.2008

6,00

3

2200000282

Zdvihák

26.03.1990

150,00

4

7100000382

Zrovnávač

10.07.1990

50,00

5

7100007896

Brúska dvojkotúčová elektrická

26.05.1970

15,00

6

7100000506

Cirkulár

01.01.1967

30,00

7

7100007878

Pílka

21.12.2005

20,00

8

2800000031

Zváračka oblúková Triodyn K22

01.11.1971

60,00

9

7100002669

Zváračka elektrická

20.01.1986

50,00

10

2800000015

Brúska dvojkotúčová stojanová

01.03.1969

40,00

11

7100005553

Vŕtačka elektrická EV 10-243

02.06.1995

20,00

12

7100012662

Lampa stolová

15.03.1991

2,00

13

7100012875

Svietidlo

20.08.2007

2,00

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 01  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku. V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená  najneskôr do 18.06.2019. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom                     č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 19.06.2019 o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 01  Zvolen.

 

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexandra Haláka na telefónnom čísle: 0902 920 004.

 

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky je príloha č. 1 -  Informácie, ktoré Národné lesnícke centrum ako prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o ponúkaný majetok ako dotknutým osobám.

 

 

 

Zvolen 30.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

                                                                                                             generálny riaditeľ

 

-PDF-

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC zo dňa 19.06.2019

NSRV ARVI NSRV
tomenu