Ponuka prebytočného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

skipmenu

tomenu

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena

Požadovaná zábezpeka

1

2200000853

Píla rámová hydraulická

128,00 €

12,80 €

2

2200000880

Jednonápravový prepravník materiálu

138,50 €

13,85 €

3

2800000016

Brúska stolová rovinná

78,00 €

 

4

2800000028

Zváračka kremíková

74,50 €

 

5

2800000029

Zváračka bodová

45,50 €

 

6

2800000030

Usmerňovač zvárací

98,50 €

 

7

2800000033

Doska rovnacia

45,50 €

 

8

7100006653

Rebrík DHL 7 AL

23,00 €

 

9

7100006696

Píla kotúčová

12,50 €

 

10

7100006697

Píla kotúčová

20,00 €

 

11

7100007645

Nožnice el. na plech

22,50 €

 

12

7100007667

Skľúčidlo 3 cel. priem 315

30,50 €

 

13

7100007684

Pištoľ prívarová STIFO 100.20

38,50 €

 

14

7100007748

Príves jednonápravový KPZ

73,00 €

 

15

7100007790

Vŕtačka-uťahovačka

2,50 €

 

16

7100014718

Rebrík VHR P 3x15

81,00 €

 

17

7100003276

Závitnica

28,50 €

 

18

7100007783

Svietidlo montážno-diódové

0,50 €

 

19

7100007807

Uťahovačka

64,50 €

 

20

7100006990

Nabíjačka autobatérií

24,00 €

 

21

7100007690

Brúska EBV 15, v.c.100498

32,50 €

 

22

7100007688

Brúska EBO-10

17,50 €

 

23

7100003231

Zdvihák 8T

15,50 €

 

24

7100003232

Zdvihák 3T

11,00 €

 

25

7100003229

Nabíjačka

53,00 €

 

26

7100002759

Skriňa

7,50 €

 

27

7100002760

Skriňa

7,50 €

 

28

7100002762

Skriňa

7,50 €

 

29

7100002764

Skriňa

3,50 €

 

30

7100002765

Skriňa

3,50 €

 

31

7100002774

Skriňa

5,00 €

 

32

7100002776

Skriňa

5,00 €

 

33

7100002778

Skriňa

5,00 €

 

34

7100002780

Skriňa

5,00 €

 

35

7100002782

Skriňa

5,00 €

 

36

7100002784

Stolička čalúnená

4,00 €

 

37

7100002786

Stolička čalúnená

4,00 €

 

38

7100002787

Stolička čalúnená

4,00 €

 

39

7100002789

Stolička čalúnená

4,00 €

 

40

7100002792

Stolička čalúnená

4,00 €

 

41

7100002794

Stolička čalúnená

4,00 €

 

42

7100002795

Stolička čalúnená

4,00 €

 

43

7100002797

Stolička čalúnená

4,00 €

 

44

7100002798

Stolička čalúnená

4,00 €

 

45

7100002801

Stolička čalúnená

4,00 €

 

46

7100002802

Stolička čalúnená

4,00 €

 

47

7100002803

Stolička čalúnená

4,00 €

 

48

7100002805

Stolička čalúnená

4,00 €

 

49

7100002808

Stolička čalúnená

4,00 €

 

50

7100002809

Stolička čalúnená

4,00 €

 

51

7100002811

Stolička čalúnená

4,00 €

 

52

7100002816

Stolička čalúnená

4,00 €

 

53

7100002818

Stolička čalúnená

4,00 €

 

54

7100002819

Stolička čalúnená

4,00 €

 

55

7100002821

Stolička čalúnená

4,00 €

 

56

7100002822

Stolička čalúnená

4,00 €

 

57

7100002824

Stolička čalúnená

4,00 €

 

58

7100002825

Stolička čalúnená

4,00 €

 

59

7100002826

Stolička čalúnená

4,00 €

 

60

7100002827

Stolička čalúnená

4,00 €

 

61

7100002828

Stolička čalúnená

4,00 €

 

62

7100002830

Stolička čalúnená

4,00 €

 

63

7100002831

Stolička čalúnená

4,00 €

 

64

7100002838

Stolička čalúnená

4,00 €

 

65

7100002840

Stolička čalúnená

4,00 €

 

66

7100002841

Stolička čalúnená

4,00 €

 

67

7100002842

Stolička čalúnená

4,00 €

 

68

7100002845

Stolička čalúnená

4,00 €

 

69

7100002847

Stolička čalúnená

4,00 €

 

70

7100002848

Stolička čalúnená

4,00 €

 

71

7100002850

Stolička čalúnená

4,00 €

 

72

7100002854

Stolička čalúnená

4,00 €

 

73

7100002856

Stolička čalúnená

4,00 €

 

74

7100002862

Stolička čalúnená

4,00 €

 

75

7100002864

Stolička čalúnená

4,00 €

 

76

7100002871

Stolička čalúnená

4,00 €

 

77

7100002873

Stolička čalúnená

4,00 €

 

78

7100002876

Stolička čalúnená

4,00 €

 

79

7100002878

Stolička čalúnená

4,00 €

 

80

7100002879

Stolička čalúnená

4,00 €

 

81

7100002970

Stôl

9,00 €

 

82

7100002973

Stôl

9,00 €

 

83

7100002975

Stôl

9,00 €

 

84

7100002981

Stôl

9,00 €

 

85

2200000840

Brúska

297,95 €

29,80 €

86

2200000887

Umývacie zariadenie ST-A-80-M6

203,27 €

20,33 €

87

2300000075

Prístroj diagnostický Emission Analy

321,15 €

32,12 €

88

2200000931

Diagnostické zariadenie pre autá

218,74 €

21,87 €

89

2300000072

Geotest GT1216 /geometria kolies/

275,90 €

27,59 €

90

2200001218

Bunka MB 41

65,00 €

 

91

2300000073

Prístroj testovací Paltest JT 251

79,63 €

 

 

 

        Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen v zalepenej obálke označenej slovom “Neotvárať” a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “29 Skriňa” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “29 Skriňa, 85 Stôl“), a s identifikačnými údajmi záujemcu najneskôr do 10.09.2015. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku cenovej ponuky a finančnú zábezpeku (ak sa požaduje) nebude akceptovaná.

 

        Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v práve Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné, a uskutoční sa dňa 14.09.2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

 

       NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC požaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny pri položkách s primeranou cenou nad 100,-- €, ktoré bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Ako variabilný symbol záujemca uvedie poradové číslo položky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmuvu v lehote určenej NLC ako správcom, alebo NLC odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením ponuky prebytočného majetku, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení ponuky hnuteľného majetku. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzatvorenie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti, po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia ponuky prebytočného majetku. S uvedeným záujemca svojou účasťou súhlasí.

 

       NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

 

             

Zvolen 21.08.2015

               Ing. Ľuboš Németh

                                                                                                     generálny riaditeľ

 

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 21.08.2015.pdf

 

English (auto-detected) » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu