Ponuka prebytočného majetku

skipmenu

tomenu

P o n u k a
prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315


Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:


Poradové číslo / Inventárne číslo / Druh majetku / Dátum nadobudnutia / Cena stanovená komisiou znížená o 90 % v €

5 / 7100010746 / Aparát Olympus 740 / 31.12.2003 / 2,00

6 / 2200001185 / Sklad ropných látok prenosný / 01.11.1988 / 7,00


Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku. V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená najneskôr do 07.09.2018. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.


Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.


Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 11.09.2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen.


NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.
V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexandra Haláka na telefónnom čísle: 0902 920 004.

Zvolen 23.08.2018


Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu