Ponuka prebytočného majetku 13.02.2018

skipmenu

tomenu

Ponuka

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,  so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

 

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne číslo

Označenie majetku

Dátum nadobudnutia

Primeraná cena znížená o 90% v €

18

 7100007739

Linka kuchynská

23.11.2005

3

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku. V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená  najneskôr do 28.02.2018. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 01.03.2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexanda Haláka na telefónnom čísle: 0904 101 043.

 

Zvolen 13.02.2018

Ponuka PDF

Záznam z vyhodnotenia ponúkaných cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku

NSRV ARVI NSRV
tomenu