Ponuka prebytočného majetku 9.6.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

 

 

            Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene, ktoré ako správca majetku štátu, na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa NLC č. 3143/NLC/2014 o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra zo dňa 9.6.2014, ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a k prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra ako i v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

Por. č.

Označeni majetku

Inventárne č.

Dátum nadobudnutia

Primeraná cena

Pozn.

1

Bunka mobilná UNIMO

2200001216

1.1.1983

150,00 €

Zvolen

2

Bunka mobilná UNIMO

2200001217

1.1.1983

150,00 €

Zvolen

3

Bunka MB 41

2200001218

1.2.1984

130,00 €

Zvolen

4

Pluh dvojradličný

2200000891

1.8.1992

150,00 €

Zvolen

5

Radlica na sneh

7100006559

22.9.1983

200,00 €

Zvolen

6

Vozík prívesný traktorový (vlečka BSS PS2 10.08 AGRO)

Ev. č. ZV 468YD

2300000043

20.1.1988

469,00 €

Gabčíkovo

7

Vozík prívesný traktorový

(vlečka STS MV 2 028/3)

Ev. č. ZV 664YB

2300000070

3.12.1991

386,00 €

Zvolen

 

          Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku (napr.: “1” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “1, 3“), s označením „neotvárať“ a so spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do 24.6.2014. Nesprávne označené obálky budú vyradené. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za prebytočný majetok uvedený pod jedným poradovým číslom nebude akceptovaná.  

 

Národné lesnícke centrum pozve na vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov, ktorí predložia svoje cenové ponuky. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bude rovnaká alebo vyššia ako primeraná cena.

 

            V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o obhliadku majetku kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/5314353.

 

moravcik+peciatka

Vo Zvolene, dňa 9.6.2014                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Martin Moravčík,CSc.

    generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 9.6.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu