Ponuka prebytočného majetku 10.1.2017

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

 

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne číslo

Označenie majetku

Dátum nadobudnutia

Primeraná cena znížená o 25% v €

1

7100003114

GPS navigačný VISTA COLOR

27.06.2005

24

4

 7100010267

Tlačiareň HP DJ 970C

29.12.2000

32

9

 2200001052

Stroj písací elektronický Olivetti

01.04.1992

40

10

 7100012434

Adaptér

13.01.1999

4

11

 2800000142

Mraznička

01.06.1991

8

12

 7100011165

Varič ETA

11.02.1994

4

13

 2300000076

Tecnotest /testovanie naftových  motorov/

01.08.1993

24

15

 7100007662

Varič elektrický - dvojplatnička

30.11.1995

4

18

 7100007739

Linka kuchynská

23.11.2005

24

19

 7100009050

Tlačiareň HP LaserJet  COLOR

29.02.2008

32

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “29 Skriňa” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “29 Skriňa, 85 Stôl“). V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená  najneskôr do 26.01.2017. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 27.01.2017 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexanda Haláka na telefónnom čísle: 0904 101 043.

 

             

Zvolen 10.01.2017

 

 

      Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

                                                                                                             generálny riaditeľ

Ponuka prebytocneho majetku

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov

Záznam zo zasadnutia komisie vymenovanej za účelom vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov

NSRV ARVI NSRV
tomenu