Ponuka prebytočného majetku 15.1.2016

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 50%

1

7100006637

Šatník plechový dvojdverový

2,50 €

2

7100006639

Šatník plechový dvojdverový

2,50 €

3

7100014123

Lampa diódová AKU

0,50 €

 

 

P.č.

 

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 90%

4

 

7100007748

Príves jednonápravový KPZ

14,60 €

 

P.č.

Evidenčné číslo

Značka a typ vozidla

  Primeraná cena

5

ZV-614BF

Renault Kangoo 1.9 dCi 4x4

2 380,00 €

6

ZV-673BF

Renault Kangoo 1.9 dCi  4x4

2 150,00 €

7

ZV-627AT

Renault Kangoo 1.6  4x4

1 105,00 €

8

ZV-628AT

Renault Kangoo 1.4

720,00 €

9

ZV-630AT

Renault Kangoo 1.6 4x4

1 084,00 €

10

ZV-642AT

Renault Kangoo 1.4

750,00 €

11

ZV-890AX

Mitsubishi L200 2.5 TD

2 530,00 €

12

ZV-896BE

Dacia Logan 1.4

1 350,00 €

13

ZV-405BD

Škoda Octavia  1.6

1 795,00 €

14

ZV-622BF

Renault Kangoo 1.5 dCi

1 815,00 €

15

ZV-619BF

Renault Kangoo 1.9 dCi  4x4

2 370,00 €

16

ZV-624BF

Renault Kangoo 1.9 dCi 4x4

2 340,00 €

17

ZV-615BF

Renault Kangoo 1.9 dCi  4x4

2 182,00 €

18

ZV-623AT

Renault Kangoo 1.4

780,00 €

19

ZV-629AT

Renault Kangoo 1.4

640,00 €

20

ZV-625AT

Renault Kangoo 1.4

750,00 €

21

ZV-641AT

Renault Kangoo 1.6 4x4

840,00 €

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen v zalepenej obálke označenej slovom “Neotvárať” a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “29 Skriňa” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “29 Skriňa, 85 Stôl“), a s identifikačnými údajmi záujemcu najneskôr do 05.02.2016. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku cenovej ponuky a finančnú zábezpeku (ak sa požaduje) nebude akceptovaná.

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v práve Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné, a uskutoční sa dňa 09.02.2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC požaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky, ale len pri položkách s poradovým číslom 5 až 21, a to vo výške 10% primeranej ceny. NLC bude zábezpeky viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Ako variabilný symbol záujemca uvedie poradové číslo položky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmuvu v lehote určenej NLC ako správcom, alebo NLC odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením ponuky prebytočného majetku, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení ponuky hnuteľného majetku. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzatvorenie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti, po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia ponuky prebytočného majetku. S uvedeným záujemca svojou účasťou súhlasí.

NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

Zvolen 15.01.2016

 

      Ing. Ľuboš Németh

                                                                                                     generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 15.01.2016.PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu