Ponuka prebytočného majetku 15.11.2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Ponuka
prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,
zverejnená v denníku PRAVDA dňa 15.11.2013


          Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie na prebytočný nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorými sú:


1. Budovy v Košiciach (Cárskeho 3) - budova so súp. č. 3, tri radové garáže súp. č. 649, 650, 651 a pozemky - CKN pare. č. 4589/43, 4589/44, 4589/45, 4589/46, 4589/47, 4589/48, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2 097 m2. Vedené sú na LV č. 4733 k.ú. Severné Mesto. Primeraná cena: 517 000,-- €. V budove sa nachádza byt, ktorý nie je voľný.


2. Budova v Ružomberku (Nám. Slobody 16) - prevádzková stavba so súp. č. 1478 a pozemky - CKN pare. č. 2011, 2012, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 382 m2. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2808 k.ú. Ružomberok. Primeraná cena: 243 000,-- €. Spoluvlastnícky podiel 4341/6115. Predmetom i súčasťou tejto ponuky sú i dve prefabrikované garáže, ktorých primeraná cena spolu predstavuje: 4 600,-- €.


3. Budovy v Gabčíkove (Parková 557) - budova výskumnej stanice so súp. č. 557, garáže súp. č. 3403 a pozemky - CKN pare. č. 1965, 1971, zast. plochy a nádvoria, o výmere 3 064 m2. Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo. Primeraná cena: 175 000,-- €.


4. Budovy v Piešťanoch (Pod Párovcami 152) - administratívna budova so súp. č. 1270, garáž bez súp. č. (evid. č. 1037) a pozemky - CKN pare. č. 828, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 830, 831, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1 534 m2. Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 1418, k. ú. Piešťany. Predmetom i súčasťou tejto ponuky je i päť prefabrikovaných garáži a jedna plechová garáž. Primeraná cena: 263 000,-- €.


5. Pozemok nachádzajúci sa vo Zvolene (Sokolská ul.) - CKN pare. č. 2612, zast. plochy a nádvoria, o výmere 311 m2. Vedený je na LV č. 2533 k.ú. Zvolen. Primeraná cena: 15 200,--€.


6. Pozemky nachádzajúce sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej) na parcelách KN-C č. 1442/1 a 1442/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere 1364 m2. Vedené sú na LV č. 5228 k. ú. Revúca. Primeraná cena: 4 460,-- €.


7. Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (na Jilemnického ul.) na pare. KN-E č. 4411/1, zast. plochy a nádvoria, o výmere 1852 m2. Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 23 200,-- €.


8. Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej) na pare. KN-E č. 4411/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere 303 m2, Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 4 650,-- €.


         Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu - (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr do 27.11.2013. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.


          Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
           V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180. Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.


Bližšie informácie: Ing. Belko - 0902920004.
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu