Ponuka prebytočného majetku 10. 4.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

 

            Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene, ktoré ako správca majetku štátu, na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa NLC č. 1373/NLC/2014 o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra zo dňa 19.3.2014, ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a k prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra ako i v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

Poradové

č. majetku

Inv.č.

Názov majetku

Dátum zaradenia

Primeraná cena

Poznámka

1

2200000841

Fréza odvalovacia

1.11.1969

501,18 €

 

2

2200000842

Fréza vertikálna

1.5.1970

208,83 €

 

3

2200000844

Brúska univerzálna

1.10.1970

154,95 €

 

4

2200000845

Fréza univerzálna

1.11.1970

151,86 €

 

5

2200000846

Sústruh

1.12.1970

159,06 €

 

6

2200000847

Vŕtačka stĺpová

1.1.1971

28,73 €

 

7

2200000848

Brúska hrotová

1.3.1972

207,04 €

 

8

2200000849

Obrážačka plechov vodorovná

1.2.1973

159,00 €

 

9

2200000850

Vŕtačka radiálna

1.4.1973

180,07 €

 

10

2200000852

Píla okružná poloautomatická

1.2.1970

55,84 €

 

11

2200000854

Prístroj univerzálny deliaci

1.5.1979

24,66 €

 

12

2200000856

Zdvíhacie zariadenie

1.11.1981

43,08 €

 

13

2200000857

Sústruh hrotový

1.8.1974

254,95 €

 

14

2200000858

Zdvíhacie zariadenie

1.11.1981

43,08 €

 

15

2200000859

Fréza nástrojárska konzolová

1.9.1984

364,53 €

 

16

2200000861

Vyvŕtavačka horizontálna H 63

26.11.1996

238,37 €

 

17

2200000862

Sústruh

1.2.1975

182,49 €

 

18

2200000867

Stroj rezací

1.3.1984

340,26 €

 

19

2200000868

Zváračka ZU 315 31

1.5.1989

55,53 €

 

20

2200000884

Vyzdvihovač sadeníc

1.3.1988

204,14 €

 

21

2200000885

Malotraktor TZ4K 14K + príslušenstvo

1.2.1988

133,66 €

nepojazdný

22

2800000017

Brúska dvojkotúčová stojanová

1.5.1969

8,43 €

 

23

2800000018

Brúska na tvrdokovy

1.6.1972

21,42 €

 

24

2800000024

Ohýbačka plechu

1.4.1982

23,06 €

 

25

7100006543

Brúska stolová elektrická

14.10.1991

6,04 €

 

26

7100006561

Točnica pre stroj PN zverák

27.2.1984

1,05 €

 

27

7100006562

Točnica pre stroj PN zverák

27.2.1984

1,05 €

 

28

7100006563

Skľúčidlo 3 cel. priem. 200

3.4.1984

2,23 €

 

29

7100006564

Skľúčidlo 3 cel. priem. 200

3.4.1984

2,23 €

 

30

7100006565

Skľúčidlo 3 cel. priem. 250

3.4.1984

3,65 €

 

31

7100006566

Skľúčidlo 3 cel. priem. 250

3.4.1984

3,65 €

 

32

7100006567

Skľúčidlo 4 cel. priem. 315

3.4.1984

7,00 €

 

33

7100006658

Stojan na vŕtačku SU 45

6.8.1997

6,82 €

 

34

7100006700

Pásová brúska Oregon

2.1.2006

17,94 €

 

35

7100006720

Skľúčidlo 4 cel.250/4 (fréza) - dielne

18.3.1975

3,03 €

 

 

         

            Stroje a strojové zariadenia sú dlhšiu dobu neprevádzkované. Pri obhliadke neboli stroje uvedené do prevádzky a nebolo možné zistiť, či spĺňajú technické parametre stanovené výrobcom. Majetok bol využívaný v jednosmennej prevádzke.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku (napr.: “26” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “1, 10, 25“), s označením „neotvárať“ a so spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do 30.4.2014. Nesprávne označené obálky budú vyradené. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za prebytočný majetok uvedený pod jedným poradovým číslom nebude akceptovaná.  

 

Národné lesnícke centrum pozve na vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov, ktorí predložia svoje cenové ponuky. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bude rovnaká alebo vyššia ako primeraná cena.

 

            V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o obhliadku majetku kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 10.4.2014           

            

                                                                                                 Ing. Martin Moravčík, CSc.

generálny riaditeľ


Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra 19.3.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu