Ponuka prebytočného majetku 2.7.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 2.7.2014

 

            Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie na prebytočný nehnuteľný a prebytočný hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorým sú:

 

1. Budova v Gabčíkove (Parková 557)– budova výskumnej stanice so súp. č. 557 a pozemok - CKN parc. č. 1965, zast. plochy a nádvoria, o výmere 2 983 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo.Primeraná cena: 169 500,--€.

 

2. Budova v Pribyline – rekreačná chata so súp. č. 1138(lokalita Podbanské, nachádzajúca sa na pozemku KN-C parc. č. 10892/4, pozemok nie je predmetom ponuky).Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 2537 k. ú. Pribylina. Primeraná cena: 12 200,--€.

 

3.motorové vozidloRenault Kango 1.4 Authentique 4dv kombi, e. č.: ZV 625 AT, rok výroby2002. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 188 750, je nepojazné (vybitý akumulátor, nejazdilo 1 rok), je opotrebované úmerne veku a počtu najazdených km. TK do 19.5.2015. Primeraná cena: 1 752,- €.

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný majetok štátu – (s uvedením názvu majetku a jeho poradovým číslom)“, s označením „neotvárať“ a so spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do  14.7.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

            Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827. Ako variabilný symbol uveďte poradové číslo majetku. Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvuv stanovenej lehote, alebo odstúpi od kúpnej zmluvy po jej uzavretí  v období, keď kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas, s čím záujemca svojou účasťou súhlasí. 

            Bližšie informácie nehnuteľnosti (budovy a pozemky): Ing. Belko – 0902920004, motorové vozidlo p. Malatinec - 0902920003.”

 

 

 

Ing. Martin Moravčík, CSc.

generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra 2.7.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu