Ponuka prebytočného majetku 21.11.2016

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

 

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne číslo

Označenie majetku

Dátum nadobudnutia

Primeraná cena v /€/

1

7100003114

GPS navigačný VISTA COLOR

27.06.2005

30,00

2

 7100006697

Píla kotúčová

31.01.2001

6,00

3

 2800000009

Generátor Honda

01.02.1992

30,00

4

 7100010267

Tlačiareň HP DJ 970C

29.12.2000

40,00

5

 7100012530

Stolička chróm + koža čierna

12.06.2008

2,00

6

 7100012531

Stolička chróm + koža čierna

12.06.2008

2,00

7

 7100012532

Stolička chróm + koža čierna

12.06.2008

2,00

8

 7100012533

Stolička chróm + koža čierna

12.06.2008

2,00

9

 2200001052

Stroj písací elektronický Olivetti

01.04.1992

50,00

10

 7100012434

Adaptér

13.01.1999

5,00

11

 2800000142

Mraznička

01.06.1991

10,00

12

 7100011165

Varič ETA

11.02.1994

5,00

13

 2300000076

Tecnotest /testovanie naftových  motorov/

01.08.1993

30,00

14

 7100007638

Závitnica 1/4-1"

06.03.1978

2,00

15

 7100007662

Varič elektrický - dvojplatnička

30.11.1995

5,00

16

 7100007672

Vŕtačka el. EV-513-D,v.c.50324

03.10.1985

10,00

17

 7100007675

Kazeta zváracia - suprava

23.07.1986

2,00

18

 7100007739

Linka kuchynská

23.11.2005

30,00

19

 7100009050

Tlačiareň HP LaserJet  COLOR

29.02.2008

40,00

 

Primeraná cena prebytočného hnuteľného majetku bola v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC stanovená Komisiou pre stanovenie cien prebytočného majetku na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 07.09.2016, záznam č. 1/2016.  

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “29 Skriňa” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “29 Skriňa, 85 Stôl“). V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená  najneskôr do 09.12.2016. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v práve NLC, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 12.12.2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

 

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexanda Haláka na telefónnom čísle: 0904 101 043.

 

Zvolen 21.11.2016

             

 

      Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

                                                                                                             generálny riaditeľ

 

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC uskutočnenom dňa 12.12.2016.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu