Ponuka prebytočného majetku 24.6.2015

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC

            Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a k prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra ako i v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena

Požadovaná zábezpeka

1

2200000853

Píla rámová hydraulická

256,00 €

76,80 €

2

2200000880

Jednonápravový prepravník materiálu

277,00 €

83,10 €

3

2800000016

Brúska stolová rovinná

156,00 €

46,80 €

4

2800000028

Zváračka kremíková

149,00 €

44,70 €

5

2800000029

Zváračka bodová

91,00 €

 

6

2800000030

Usmerňovač zvárací

197,00 €

59,10 €

7

2800000033

Doska rovnacia

91,00 €

 

8

7100006653

Rebrík DHL 7 AL

46,00 €

 

9

7100006696

Píla kotúčová

25,00 €

 

10

7100006697

Píla kotúčová

40,00 €

 

11

7100007645

Nožnice el. na plech

45,00 €

 

12

7100007667

Skľúčidlo 3 cel. priem 315

61,00 €

 

13

7100007684

Pištoľ prívarová STIFO 100.20

77,00 €

 

14

7100007748

Príves jednonápravový KPZ

146,00 €

43,80 €

15

7100007790

Vŕtačka-uťahovačka

5,00 €

 

16

7100014718

Rebrík VHR P 3x15

162,00 €

48,60 €

17

7100003276

Závitnica

57,00 €

 

18

7100007783

Svietidlo montážno-diódové

1,00 €

 

19

7100014123

Lampa diódová AKU

1,00 €

 

20

7100007807

Uťahovačka

129,00 €

38,70 €

21

7100006990

Nabíjačka autobatérií

48,00 €

 

22

7100007690

Brúska EBV 15, v.c.100498

65,00 €

 

23

7100007688

Brúska EBO-10

35,00 €

 

24

7100003231

Zdvihák 8T

31,00 €

 

25

7100003232

Zdvihák 3T

22,00 €

 

26

7100003229

Nabíjačka

106,00 €

31,80 €

27

7100006637

Šatník plechový dvojdverový

5,00 €

 

28

7100006639

Šatník plechový dvojdverový

5,00 €

 

29

7100002759

Skriňa

15,00 €

 

30

7100002760

Skriňa

15,00 €

 

31

7100002762

Skriňa

15,00 €

 

32

7100002764

Skriňa

7,00 €

 

33

7100002765

Skriňa

7,00 €

 

34

7100002774

Skriňa

10,00 €

 

35

7100002776

Skriňa

10,00 €

 

36

7100002778

Skriňa

10,00 €

 

37

7100002780

Skriňa

10,00 €

 

38

7100002782

Skriňa

10,00 €

 

39

7100002784

Stolička čalúnená

8,00 €

 

40

7100002786

Stolička čalúnená

8,00 €

 

41

7100002787

Stolička čalúnená

8,00 €

 

42

7100002789

Stolička čalúnená

8,00 €

 

43

7100002792

Stolička čalúnená

8,00 €

 

44

7100002794

Stolička čalúnená

8,00 €

 

45

7100002795

Stolička čalúnená

8,00 €

 

46

7100002797

Stolička čalúnená

8,00 €

 

47

7100002798

Stolička čalúnená

8,00 €

 

48

7100002801

Stolička čalúnená

8,00 €

 

49

7100002802

Stolička čalúnená

8,00 €

 

50

7100002803

Stolička čalúnená

8,00 €

 

51

7100002805

Stolička čalúnená

8,00 €

 

52

7100002808

Stolička čalúnená

8,00 €

 

53

7100002809

Stolička čalúnená

8,00 €

 

54

7100002811

Stolička čalúnená

8,00 €

 

55

7100002816

Stolička čalúnená

8,00 €

 

56

7100002818

Stolička čalúnená

8,00 €

 

57

7100002819

Stolička čalúnená

8,00 €

 

58

7100002821

Stolička čalúnená

8,00 €

 

59

7100002822

Stolička čalúnená

8,00 €

 

60

7100002824

Stolička čalúnená

8,00 €

 

61

7100002825

Stolička čalúnená

8,00 €

 

62

7100002826

Stolička čalúnená

8,00 €

 

63

7100002827

Stolička čalúnená

8,00 €

 

64

7100002828

Stolička čalúnená

8,00 €

 

65

7100002830

Stolička čalúnená

8,00 €

 

66

7100002831

Stolička čalúnená

8,00 €

 

67

7100002838

Stolička čalúnená

8,00 €

 

68

7100002840

Stolička čalúnená

8,00 €

 

69

7100002841

Stolička čalúnená

8,00 €

 

70

7100002842

Stolička čalúnená

8,00 €

 

71

7100002845

Stolička čalúnená

8,00 €

 

72

7100002847

Stolička čalúnená

8,00 €

 

73

7100002848

Stolička čalúnená

8,00 €

 

74

7100002850

Stolička čalúnená

8,00 €

 

75

7100002854

Stolička čalúnená

8,00 €

 

76

7100002856

Stolička čalúnená

8,00 €

 

77

7100002862

Stolička čalúnená

8,00 €

 

78

7100002864

Stolička čalúnená

8,00 €

 

79

7100002871

Stolička čalúnená

8,00 €

 

80

7100002873

Stolička čalúnená

8,00 €

 

81

7100002876

Stolička čalúnená

8,00 €

 

82

7100002878

Stolička čalúnená

8,00 €

 

83

7100002879

Stolička čalúnená

8,00 €

 

84

7100002970

Stôl

18,00 €

 

85

7100002973

Stôl

18,00 €

 

86

7100002975

Stôl

18,00 €

 

87

7100002981

Stôl

18,00 €

 

88

2200000840

Brúska

595,90 €

178,77 €

89

2200000887

Umývacie zariadenie ST-A-80-M6

406,53 €

121,96 €

90

2300000075

Prístroj diagnostický Emission Analy

642,30 €

192,69 €

91

2200000931

Diagnostické zariadenie pre autá

437,47 €

131,24 €

92

2300000072

Geotest GT1216 /geometria kolies/

551,79 €

165,54 €

93

2200001218

Bunka MB 41

130,00 €

39,00 €

94

2300000073

Prístroj testovací Paltest JT 251

159,25 €

47,78 €

 

 

       Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku (napr.: “16” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “1, 10, 15“), s označením „neotvárať“ a so spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do 15.7.2015. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a  finančnú zábezpeku nebude akceptovaná.

       Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a k prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra ako i v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

       NLC si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC požaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky vo výške 30% primeranej ceny u položiek s primeranou cenou nad 100,-- €, ktoré bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Ako variabilný symbol uveďte poradové číslo položky. Táto finančná zábezpeka prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvuv stanovenej lehote, alebo odstúpi od kúpnej zmluvy po jej uzavretí, v období, keď kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas, s čím záujemca svojou účasťou súhlasí.

 

       NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

Vo Zvolene, dňa 24.06.2014

                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Ľuboš Németh

    generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 24.06.2015.pdf

Doplnenie ponuky prebytočného hnuteľného majetku štátu zo dňa 24.6.2015.pdf

Zápisnica predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu zo dňa 20.7.2015.pdf

 


English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu