Ponuka prebytočného majetku 27.10.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 27.10.2014

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie na prebytočný nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorým sú:

1.      Budova vo Zvolene (Pod dráhami 2)– dielne so súp. č. 9792a pozemky - CKN parc. č. 491/343, 491/345 zast. plochy a nádvoria, o výmere 614 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen. V budove je prenajatý byt. Primeraná cena: 152 000,--€.

2.  Pozemok vo Zvolene (Pod dráhami)– CKN parc. č. 491/24, zast. plochy a nádvoria, o výmere 78 m2.Vedený je na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 3 700,--€.

3.      Budova v Gabčíkove (Parková 557)– budova výskumnej stanice so súp. č. 557 a pozemok - CKN parc. č. 1965, zast. plochy a nádvoria, o výmere 2 983 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo.Primeraná cena: 169 500,--€.

4.      Pozemoknachádzajúci sa vo Zvolene (Sokolská ul.) CKN parc. č. 2612, zast. plochy a nádvoria, o výmere 311 m2. Vedený je na LV č. 2533 k.ú. Zvolen. Primeraná cena: 15 200,-- €.

5.       Pozemok nachádzajúci sa vRevúcej (ul. B. Nemcovej)  na parc. KN-E č. 4411/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere 303 m2, Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 4 650,-- €.

6.      Pozemoknachádzajúci sa v Revúcej (Jilemnického ul., zastavaný bytovým domom Sitno, súp. č. 82) CKN parc. č. 1408, zast. plochy a nádvoria, o výmere 419 m2. Vedený je na LV č. 5228 k.ú. Revúca. Na pozemku je vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov uvedených na LV 3791. Primeraná cena: 5 300,-- €.

7.      Pozemoknachádzajúci sa v Revúcej (Jilemnického ul., zastavaný bytovým domom Vtáčnik, súp. č. 83) CKN parc. č. 1411, zast. plochy a nádvoria, o výmere 413 m2. Vedený je na LV č. 5172 k.ú. Revúca. Spoluvlastnícky podiel 9625/10000. Na pozemku je vecné bremeno v prospech vlastníkov bytov uvedených na LV 3678. Primeraná cena: 4 990,-- €.

8.      motorové vozidloRenault Kango 1.6, 16V Authentique 4 x 4, e. č.: ZV 641 AT,rok výroby2003. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 129 050, stav: nadmerné opotrebenie tlmičov pruženia na oboch nápravách, čapov riadenia, spojky. Prevodovka – nadmerné vôle v mechanizme riadenia, vybitá kulisa. Zaseknuté a nadmerne opotrebené brzdové segmenty, pocitovo nižší výkon motora, nadmerne vôle v ložiskách kolies, korózia, mechanické poškodenie laku. Výbava: ťažné zariadenie ISO 50, zn. AUT-HAK A 50X. TK do 4.10.2014. Primeraná cena: 1 706,–€.

9.      motorové vozidloRenault Kango 1.4 Authentique 4dv kombi, e. č.: ZV 625 AT, rok výroby2002. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 188 750, stav: nadmerné opotrebenie uloženia ramien a tlmičov prednej a zadnej nápravy, nadmerne opotrebená spojka, nadmerne opotrebené silenbloky uloženia motora. TK do 19.5.2015. Primeraná cena: 1 237,- €.

           Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G. Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný majetok štátu – (s uvedením názvu majetku a jeho poradovým číslom)“, s označením „neotvárať“ a spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do  6.11.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

            Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827. Ako variabilný symbol uveďte poradové číslo majetku. Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu, ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvuv stanovenej lehote, alebo odstúpi od kúpnej zmluvy po jej uzavretí  v období, keď kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas, s čím záujemca svojou účasťou súhlasí. 

            Bližšie informácie budovy, pozemky: Ing. Belko – 0902920004, motorové vozidlá     p. Rudinský - 0902920003.

 

 

Vo Zvolene, 27.10.2014                                                                                                                                                                               

moravcik+peciatka

           Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                                  generálny riaditeľ

 

Ponuka prebytočného a hnuteľného majetku štátu v správe NLC 27.10.2014.pdf

 

 

English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 

 

 
English (auto-detected) » Slovak
 
 
English (auto-detected) » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu