Ponuka prebytočného majetku 29.9.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

 

          Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene, ktoré ako správca majetku štátu, na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa NLC č. 4514/NLC/2014 o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra zo dňa 10.9.2014, ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a k prevodu vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra ako i v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

          

P.č.

Označenie majetku

Primeraná cena

Požadovaná zábezpeka

1

Kladivo BOSCH 7-45

426,59 €

128 €

2

Brúska

595,90 €

179 €

3

Obrážačka zvislá

211,87 €

64 €

4

Lis ohraňovací

1 094,48 €

328 €

5

Stroj drevoobrábací viacúčelový

247,82 €

74 €

6

Malotraktor MT 8-050

1 372,03 €

412 €

7

Umývacie zariadenie ST-A-80-M6

406,53 €

122 €

8

Prístroj diagnostický Emission Analy

642,30 €

193 €

9

Vozík vysokozdvižný

1 583,95 €

475 €

10

Fréza

322,35 €

97 €

11

Kosačka MF-70 s príslušenstvom

211,43 €

63 €

12

Diagnostické zariadenie pre autá

437,47 €

131 €

13

Geotest GT1216 /geometria kolies/

551,79 €

166 €

14

Prístroj testovací Paltest JT 251

159,25 €

48 €

15

Malotraktor TZ4K 14K + vlečka, fréza, kosačka

498,59 €

150 €

      

          Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku (napr.: “16” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “1, 10, 15“), s označením „neotvárať“ a so spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do 10.10.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a  finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.

 

          Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

         V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 30% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu, ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvuv stanovenej lehote, alebo odstúpi od kúpnej zmluvy po jej uzavretí, v období, keď kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas s čím záujemca svojou účasťou súhlasí. 

 

            V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Andreu Štiasnú na tel. č.: 045/53 14 353.

 

moravcik+peciatka

Vo Zvolene, dňa 29.9.2014                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Martin Moravčík,CSc.

    generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 29.9.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu