Ponuka prebytočného majetku 4.3.2016

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 90%

1

7100014123

                  Lampa diódová AKU

0,10 €

 

P.č.

Evidenčné číslo

Značka a typ vozidla

  Primeraná cena znížená o 50%

2

ZV-896BE

Dacia Logan 1.4

675,00 €

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen v zalepenej obálke označenej slovom “Neotvárať” a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku (napr.: “1 Lampa diódová” alebo v prípade záujmu o viacero položiek napr.: “1 Lampa Diódová, 2 Dacia Logan“), a s identifikačnými údajmi záujemcu najneskôr do 22.03.2016. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku cenovej ponuky a finančnú zábezpeku (ak sa požaduje) nebude akceptovaná.

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v práve Národného lesníckeho centra, ako aj v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenovú ponuku. Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné, a uskutoční sa dňa 23.03.2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC požaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky, ale len pri položke s poradovým číslom 2, a to vo výške 10% primeranej ceny. NLC bude zábezpeky viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827.Zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Ako variabilný symbol záujemca uvedie poradové číslo položky. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmuvu v lehote určenej NLC ako správcom, alebo NLC odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením ponuky prebytočného majetku, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení ponuky hnuteľného majetku. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzatvorenie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti, po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia ponuky prebytočného majetku. S uvedeným záujemca svojou účasťou súhlasí.

NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte p. Rudinského na tel. č.: 0902 920 003.

 

Zvolen 04.03.2016

      Ing. Ľuboš Németh

                                                                                                     generálny riaditeľ

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC 04.03.2016.PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu