Ponuka prebytočného majetku 5.8.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 5.8.2014

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu opakované osobitné ponukové konanie na prebytočný nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorým sú:

 

1.      Budova vo Zvolene (Pod dráhami 2)– dielne so súp. č. 9792a pozemky - CKN parc. č. 491/343, 491/345 zast. plochy a nádvoria, o výmere 614 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen. Primeraná cena: 152 000,--€.

2.      Budovy vo Zvolene (Pod dráhami 2)– dielne a garáže so súp. č. 2278, garáž so súp. č. 9793a pozemky - CKN parc. č. 491/2, 491/23 491/220, 491/342, 491/344, 491/346, 491/347 zast. plochy a nádvoria, o výmere 3085 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen. Na parcele č. 491/346 sa nachádza prístrešok so spevnenou plochou. Na parcele č. 491/347 je vybudovaný odlučovač ropných látok. Pozemok- CKN parc. č. 491/221 zast. plochy a nádvoria, o výmere 69 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 106, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 271 000,--€.

3.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 6345)– garáž so súp. č. 6345a pozemok - CKN parc. č. 491/68, zast. plochy a nádvoria, o výmere 22 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 4 770,--€.

4.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 6347)– garáž so súp. č. 6347a pozemok - CKN parc. č. 491/75, zast. plochy a nádvoria, o výmere 22 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 4 670,--€.

5.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 6348)– garáž so súp. č. 6348a pozemok - CKN parc. č. 491/76, zast. plochy a nádvoria, o výmere 22 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 4 720,--€.

6.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 1840)– garáž so súp. č. 1840a pozemok - CKN parc. č. 491/117, zast. plochy a nádvoria, o výmere 24 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 4 940,--€.

7.  Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 4353)– garáž so súp. č. 4353a pozemok - CKN parc. č. 491/71, zast. plochy a nádvoria, o výmere 22 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 7429, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 4 620,--€.

8.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 6349)– garáž so súp. č. 6349 (nachádzajúca sa na pozemku KN-C parc. č. 491/78, pozemok nie je predmetom ponuky).Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 106, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 3 780,--€.

9.      Stavba vo Zvolene (Pod dráhami 6346)– garáž so súp. č. 6346(nachádzajúca sa na pozemku KN-C parc. č. 491/69, pozemok nie je predmetom ponuky).Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 3 790,--€.

10.  Pozemok vo Zvolene (Pod dráhami)– CKN parc. č. 491/24, zast. plochy a nádvoria, o výmere 78 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena: 3 700,--€.

11.  Pozemok vo Zvolene (Pod dráhami)- CKN parc. č. 491/79, zast. plochy a nádvoria, o výmere 22 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 612, k.ú. Zvolen.Primeraná cena:    1 040,--€.

12.  Pozemok nachádzajúci sa v Dudinciach(časť Merovce) na parc. KN-C č. 322,      ostatné plochy, o výmere 160 m2. Vedený je na LV č. 486, k. ú. Merovce. Primeraná cena: 940,--€.

13.  Pozemok nachádzajúci sa v Banskej Štiavnici(medzi ul. 8. mája a ul. SNP)  na parc. KN-C č. 4867, zast. plochy a nádvoria, o výmere 449 m2, Vedený je na LV č. 2452, k. ú. Banská Štiavnica. Primeraná cena: 12 300,--€.

14.  motorové vozidloRenault Kango 1.6, 16V Authentique 4 x 4, e. č.: ZV 641 AT,rok výroby2003. Auto je zelenej farby, počet ubehnutých km: 129 050, stav: nadmerné opotrebenie tlmičov pruženia na oboch nápravách, čapov riadenia, spojky. Prevodovka – nadmerné vôle v mechanizme riadenia, vybitá kulisa. Zaseknuté a nadmerne opotrebené brzdové segmenty, pocitovo nižší výkon motora, nadmerne vôle v ložiskách kolies, korózia, mechanické poškodenie laku. Výbava: ťažné zariadenie ISO 50, zn. AUT-HAK A 50X. TK do 4.10.2014. Primeraná cena: 1 706,–€.

15.  motorové vozidlo Mazda 626 2.0 GLX, e. č.: ZV 318AC, rok výroby 1997. Auto má farbu: zelená metalíza tmavá,počet ubehnutých km: 298 705, stav: nepojazné (porucha motora – vstrekovanie paliva), motor, spojka, karoséria sú skorodované.Neplatná TK.   Primeraná cena   413,-–€.

16.  komora klimatizačná, nadobudnutá v roku 1992, je dlhšiu dobu neprevádzkovaná. Primeraná cena: 4 093,--€.

17. komora klimatizačná CONVIRON, nadobudnutá v roku 1992, je dlhšiu dobu neprevádzkovaná. Primeraná cena: 1 551,--€.

18. platina – 13 kusov predmetov vyrobených z platiny rýdzosti 999/1000 – o celkovej hmotnosti 545,44 g (5 väčších, 3 menšie a jeden najmenší kelímok a 4 viečka). Primeraná cena: 17 034,--.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný majetok štátu – (s uvedením názvu majetku a jeho poradovým číslom)“, s označením „neotvárať“ a spiatočnou adresou záujemcu najneskôr do  15.8.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.

 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: SK96 8180 0000 0070 0031 7827. Ako variabilný symbol uveďte poradové číslo majetku. Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu, ako zmluvná pokuta, ak záujemca od cenovej ponuky odstúpi, alebo odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvuv stanovenej lehote, alebo odstúpi od kúpnej zmluvy po jej uzavretí  

v období, keď kúpna zmluva ešte nenadobudla platnosť, alebo nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas, s čím záujemca svojou účasťou súhlasí. 

 

Bližšie informácie budovy, pozemky, klimatizačné komory, platina: Ing. Belko – 0902920004, motorové vozidlo p. Malatinec - 0902920003.

 

 

Vo Zvolene, 5.8.2014.

Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                                 generálny riaditeľ

 

Ponuka prebytočného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, zverejnená v denníku PRAVDA dňa 5.8.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu