Ponuka prebytočného majetku19.06.2018

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, 

so sídlom T.G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315

 

Národné lesnícke centrum so sídlom, T. G. Masaryka 22, Zvolen, IČO: 42 001 315 (ďalej aj „NLC“) ponúka záujemcom, v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov tento prebytočný hnuteľný majetok:

 

Poradové číslo                            

Inventárne číslo

Druh majetku

Dátum nadobudnutia

Cena  stanovená komisiou znížená o 25%

v /€/

5

7100010746

Aparát Olympus 740

31.12.2003

15,00

6

2200001185

Sklad ropných látok prenosný

01.11.1988

52,50

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do NLC na adresu T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen v zalepenej obálke označenej „neotvárať“ a heslom „Prebytočný hnuteľný majetok štátu” s uvedením poradového čísla majetku a názvu majetku. V obálke záujemca uvedenie cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou za každú položku, o ktorú prejaví záujem, a identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, spiatočná adresa, telefonický kontakt záujemcu. Cenová ponuka musí byť do NLC doručená  najneskôr do 09.07.2018. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny za každú položku nebude akceptovaná. NLC nepožaduje zloženie zábezpeky.

 

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade so Smernicou o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC, ako aj v súlade so zákonom                     č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov je verejné a uskutoční sa dňa 10.07.2018 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti NLC na adrese T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen.

 

NLC si vyhradzuje právo zrušiť ponuku prebytočného hnuteľného majetku. NLC prehlasuje, že majetok bol používaný. Záujemca je povinný riadne sa oboznámiť so stavom ponúkaného majetku, svojou účasťou berie na vedomie vady a poškodenia ponúkaného majetku.

           

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Ing. Alexanda Haláka na telefónnom čísle: 0902 920 004.

 

           

 

Zvolen 19.06.2018

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

                                                                                                                  generálny riaditeľ

 

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC zo dňa 10.07.2018

NSRV ARVI NSRV
tomenu