Záznam z vyhodnotenia prebytočného hnuteľného majetku zo dňa 12.06.2018

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Záznam z vyhodnotenia ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra uskutočnenom dňa 12.06.2018

 

Prítomní členovia komisie:    

Mgr. Katarína Sujová, PhD.– predsedníčka komisie

Ing. Alexander Halák – člen komisie                                               

JUDr. Martina Kurjatková – členka komisie                                           

 

Program:   Vyhodnotenie ponúknutých cien záujemcov o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra

 

Ponukou prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T. G. Masaryka 22, Zvolen (ďalej len „NLC“) zo dňa 24.05.2018 NLC ponúklo nasledovný hnuteľný majetok:

 

Poradové číslo                            

Inventárne číslo

Druh majetku

Dátum nadobudnutia

Cena  stanovená komisiou

v /€/

1

2200000843

Fréza nástrojárska

01.06.1970

200,00

2

2800000122

Vozík prívesný

01.09.1985

20,00

3

2200000823

Kompresor PKS 35

01.05.1989

30,00

4

2300000074

Zdvihák SDD 2,5 t

01.01.1991

300,00

5

7100010746

Aparát Olympus 740

31.12.2003

20,00

6

2200001185

Sklad ropných látok prenosný

01.11.1988

70,00

 

 

Dňa 12.06.2018 o 10,00 hod. bola v zasadacej miestnosti na ul. T. G. Masaryka 22 vo Zvolene za účasti členov menovanej komisie, komisionálne vyhodnotená ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu. V rámci ponuky prebytočného hnuteľného majetku NLC nepožadovalo zábezpeku pri žiadnej z položiek. Lehota na doručovanie cenových ponúk bola do 11.06.2018.      

 

Členovia menovanej komisie za účelom vyhodnotenia ponuky prebytočného majetku štátu v správe NLC skonštatovali, že:

 

Ponuku na vyššie uvedený prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe NLC doručilo do NLC osem záujemcov, a to v stanovenej lehote.

 

O ponúkaný majetok prejavili záujem nasledovní záujemcovia:

 

Meno a priezvisko

Bydlisko

Položka č.

Ponúknutá cena v €

Primeraná cena v €

Ing. Rastislav Raši

 

Pohorelá

 

3 kompresor PKS 35

35,00

30,00

 

 

 

Martin Mačuha

 

 

 

Dolný Kubín

1 fréza nástrojárska

369,50

200,00

2 vozík prívesný

22,50

20,00

3 kompresor PKS 35

33,50

30,00

Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.

Sliač

3 kompresor PKS 35

60,00

30,00

Ing. Ján Kučera

Banská Bystrica

2 vozík prívesný

40,00

20,00

Mgr. Juraj Macko

Dačov Lom

3 kompresor PKS 35

31,00

30,00

Lukáš Lengyel

Zvolen

2 vozík prívesný

25,00

20,00

 

 

 

 

Ing. Pavol Kollár

 

 

 

 

Košice

1 fréza nástrojárska

529,00

200,00

2 vozík prívesný

89,00

20,00

3 kompresor PKS 35

92,00

30,00

4 zdvihák SDD 2,5 t

301,00

300,00

 

 

 

 

Michal Jaššák

 

 

 

 

Rabča

1 fréza nástrojárska

253,00

200,00

2 vozík prívesný

53,00

20,00

3 kompresor PKS 35

105,00

30,00

4 zdvihák SDD 2,5t

305,00

300,00

 

Členovia menovanej komisie po vyhodnotení ponuky prebytočného majetku štátu v správe NLC, navrhujú generálnemu riaditeľovi NLC uzatvoriť kúpne zmluvy nasledovne:

 

 • s Michalom Jaššákom, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva ku kompresoru PKS 35 a k zdviháku SDD 2,5 t v súlade s vyššie uvedenou tabuľkou

 

 • s Ing. Pavlom Kollárom, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k fréze nástrojárskej a k vozíku prívesnému v súlade s vyššie uvedenou tabuľkou

 

Kúpne zmluvy budú uzatvorené v súlade s § 11 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s internou smernicou NLC o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe Národného lesníckeho centra.

 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa 12.06.2018

 

 

Členovia komisie:

 

 

Mgr. Katarína Sujová, PhD.                                                             ................................................

 

 

JUDr. Martina Kurjatková                                                              .................................................. 

 

 

Ing. Alexander Halák                                                                  ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

Národné lesnícke centrum, so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, IČO 42 001 315, tel.: 045/532 03 16,                 e-mail: nlc@nlcsk.org týmto ako prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám tieto údaje:

 • kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org; 
 • účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie osobných údajov z ponukového konania na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu, právnym základom je spracúvanie osobných údajov, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • príjemcovia osobných údajov neexistujú;
 • NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 • doba uchovávania osobných údajov  -  10 rokov;
 • dotknutá osoba – záujemca o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  
 • dotknutá osoba - záujemca o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu má právo podať návrh na začatie konania;
 • poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba - záujemca o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne, nebude záujemcom o nadobudnutie prebytočného hnuteľného majetku štátu;
 • nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
NSRV ARVI NSRV
tomenu