Záznam zo zasadnutia komisie 14.1.2016

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Záznam

zo zasadnutia komisie vymenovanej za účelom vyhodnotenia ponúkaných cien záujemcov o nadobudnutie vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra zo dňa 14.01.2016

Prítomní členovia komisie:    Mgr. Katarína Sujová, PhD. – predsedníčka komisie

                                                      Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. – člen komisie                                               

                                                      JUDr. Martina Kurjatková – členka komisie                                           

 

Národné lesnícke centrum, so sídlom T. G. Masaryka 22, Zvolen (ďalej len „NLC“) ponukou prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC zo dňa 14.09.2015 ponúklo okrem iného aj tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena znížená o 75%

Požadovaná zábezpeka

4

2800000028

Zváračka kremíková

37,25 €

 

14

7100007748

Príves jednonápravový KPZ

36,50 €

 

 

V rámci cenových ponúk doručených do NLC najvyššiu kúpnu cenu za vyššie uvedený prebytočný hnuteľný majetok ponúkol záujemca Ján Šulek, Látky. Na základe uvedených skutočností, komisia odporučila generálnemu riaditeľovi NLC uzatvoriť s týmto záujemcom kúpnu zmluvu, ktorá bola následne právnikom NLC pripravená a predložená záujemcovi na podpis. Záujemca dňa 12.01.2016 poslal právnikovi NLC email, v ktorom oznámil, že odstupuje od kúpnej zmluvy.

 

Smernica NLC o inventarizácii majetku a záväzkov a o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe NLC č. G/2015/1297 stanovuje, že v prípade ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo od kúpnej zmluvy odstúpi, môže NLC uzatvoriť zmluvu s ďalším záujemcom, ktorý splnil stanovené podmienky, a jeho cenová ponuka je najmenej vo výške primeranej ceny alebo vo výške zníženej primeranej ceny.

V poradí ďalším záujemcom o položku s číslom 4 - zváračka kremíková bol Jozef Jurkech, Domaniža, ktorý za tento prebytočný hnuteľný majetok ponúkol kúpnu cenu vo výške 37,25 €, t.j. splnil podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

Na základe vyššie uvedených skutočností komisia navrhuje generálnemu riaditeľovi NLC v prípade položky s číslom 

4 – zváračka kremíková uzatvoriť kúpnu zmluvu s Jozefom Jurkechom, Domaniža, a v prípade položky číslo                  

14 - príves jednonápravový KPZzopakovať ponuku prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC za primeranú cenu zníženú o 90%.

 

 

Vo Zvolene dňa 14.01.2016

 

Členovia komisie:

Mgr. Katarína Sujová, PhD.                                                         

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.                                                      

JUDr. Martina Kurjatková                                                             

NSRV ARVI NSRV
tomenu