Záznam zo zasadnutia komisie 2.11.2015

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Z á z n a m

zo zasadnutia komisie vymenovanej za účelom vyhodnotenia ponúkaných cien záujemcov o nadobudnutie vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra zo dňa 02.11.2015

 

Prítomní členovia komisie:    Mgr. Katarína Sujová, PhD. – predsedníčka komisie

                                                      Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. – člen komisie                                               

                                                     JUDr. Martina Kurjatková – členka komisie                                           

 

Ponukou prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra, so sídlom T. G. Masaryka 22, Zvolen (ďalej len „NLC“) zo dňa 26.06.2015 NLC ponúklo okrem iného aj tento hnuteľný majetok:

 

P.č.

Inventárne č.

Označenie majetku

Primeraná cena

Požadovaná zábezpeka

1

7100006637

Šatník plechový dvojdverový

5,00 €

 

2

7100006639

Šatník plechový dvojdverový

5,00 €

 

3

7100014123

Lampa diódová AKU

1,00  €

 

 

V rámci cenových ponúk doručených do NLC najvyššiu kúpnu cenu za vyššie uvedený prebytočný hnuteľný majetok ponúkol záujemca Rastislav Raši, Pohorelá. Na základe uvedených skutočností, komisia odporučila generálnemu riaditeľovi NLC uzatvoriť s týmto záujemcom kúpnu zmluvu, ktorá bola následne právnikom NLC pripravená a predložená záujemcovi na podpis. Kúpna zmluva sa stala platnou dňa 17.09.2015 a účinnou dňa 26.09.2015. V súlade so zmluvou bol záujemca vyzvaný na úhradu kúpnej ceny vo výške 12,-€, ktorú však neuhradil v stanovenej lehote, a preto NLC v súlade so zákonom o správe majetku štátu odstúpilo od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bolo záujemcovi doručené dňa 02.11.2015.

Na základe vyššie uvedených skutočností komisia navrhuje generálnemu riaditeľovi NLC zopakovať ponuku vyššie uvedeného  prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe NLC za primeranú cenu zníženú o 25%.

 

Vo Zvolene dňa 02.11.2015

 

Členovia komisie:

Mgr. Katarína Sujová, PhD.  

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. 

JUDr. Martina Kurjatková                                                       

NSRV ARVI NSRV
tomenu