Ponuka prebytočného majetku 4.7.2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 4.7.2013

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie  na prebytočný nehnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1.  Budovy v Žiline – prevádzkovú budovu so súp. č. 2911, administratívnu budovu so súp. č. 3620, garáže so súp. č. 6197, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276, 6277, 6278, 6279 apozemky – parc. KN-C č. 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3894/4, 3894/5, 3894/6, 3894/7, 3894/8, 3894/9, 3894/10, 3894/11, 3894/12 a 3894/13, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2 545 m2. Vedené sú na LV č. 475 k.ú. Žilina.  Primeraná cena: 381 000,-- €.

 

2. Pozemoknachádzajúci sa vo Zvolene (Sokolská ul.) na par. KN-C  č. 2612, zast. plochy a nádvoria, o výmere 311 m2. Vedený je na LV č. 2533 k.ú. Zvolen. Primeraná cena: 15 200,-- €.

 

3. Pozemok nachádzajúci sa vo Zvolene (Zvolenská priehrada)na parc. KN-C č. 1792/47, ostatné plochy, o výmere 364m2. Vedený na LV č. 1741 k.ú. Môťová.Primeraná cena: 9 900,-- €.

 

4. Pozemoknachádzajúci sa v Banskej Štiavnici medzi ul. 8. mája a ul. SNP na parc. KN-C č. 4867, zast. plochy a nádvoria, o výmere 449m2. Vedený je na LV č. 2452 k.ú. Banská Štiavnica.

Primeraná cena: 12 300,-- €.

 

5.Pozemky nachádzajúce sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej) na parcelách KN-C č. 1442/1 a 1442/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere 1364 m2.Vedené sú na LV č. 5228 k. ú. Revúca.

Primeraná cena: 4 460,-- €.

 

6. Pozemoknachádzajúci sa v Revúcej (na Jilemnického ul.) na parc. KN-E č. 4411/1, zast. plochy a nádvoria, o výmere 1852 m2. Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 23 200,--€.

 

7. Pozemoknachádzajúci sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej)  na parc. KN-E č. 4411/3, zast. plochy a nádvoria, o výmere 303 m2, Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca.

Primeraná cena: 4 650,--€.

                                      

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, ul. T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 19.7.2013. Ponuka, ktorá nebude obsahovať spiatočnú adresu, jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

            Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.   

           

Bližšie informácie poskytne: Ing. Belko – 0902920004.

 

            Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                                generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu