Ponuka prebytočného majetku 6.6.2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v Hospodárskych novinách dňa 6.6.2013

 

Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, osobitné ponukové konanie, prípadne i opakované osobitné ponukové konanie na prevod vlastníctva  prebytočného nehnuteľného majetku štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1.  Budovy v Košiciach – budova so súp. č. 3, tri garáže bez súp. č. apozemky – CKN parc. č. 4589/43, 4589/44, 4589/45, 4589/46, 4589/47, 4589/48, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2 097 m2. Vedené sú na LV č. 4733k.ú. Severné Mesto, obec Košice - Sever.  Primeraná cena: 517 000,-- €. V budove sa nachádza byt, ktorý nie je voľný.

 

2. Budovy v Ružomberku –prevádzková budova so súp. č. 1478 apozemky - CKN parc. č. 2011, 2012, zast. plochy a nádvoriao celkovej výmere 382 m2 – v spoluvlastníckom podiele 4341/6115. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2808 k.ú. Ružomberok. Primeraná cena: 243 000,--€.

Predmetom i súčasťou tejto ponuky sú i dve prefabrikované garáže, ktorých primeraná cena spolu predstavuje: 4 600,-- €.

 

3.Budova v Spišskej Novej Vsi so súp. č. 2315 apozemky - CKN parc. č. 4654, 4656, 4657, 4661, zast. plochy a nádvoria,o celkovej výmere 963 m2. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 1071 k.ú. Spišská Nová Ves. Primeraná cena: 226 000,--€.

 

4. Pozemok v Gabčíkove - CKN parc. č. 1996, ostatné plochy, o výmere 1 540 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo.Primeraná cena: 20 500,--€.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 21.6.2013. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny nehn. majetku, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.   

 

            V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o obhliadku objektu kontaktujte Ing. Rudolfa Belka na tel. č.: 045/5202330 alebo 0902920004.

 

Vo Zvolene, dňa 6.6.2013

  

                                                                                                       Ing. Martin Moravčík, CSc.                                                                                                                                                                                                                                                                              generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu