Ponuka prebytočného majetku 2.8.2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 6.8.2013

 

            Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie  na prebytočný nehnuteľný a hnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1.  Budovy v Košiciach – budova so súp. č. 3, tri radové garáže súp. č. 649, 650, 651 apozemky – CKN parc. č. 4589/43, 4589/44, 4589/45, 4589/46, 4589/47, 4589/48, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2 097 m2. Vedené sú na LV č. 4733k.ú. Severné Mesto.  Primeraná cena: 517 000,-- €. V budove sa nachádza byt, ktorý nie je voľný.

 

2. Budovy v Ružomberku: prevádzková stavba so súp. č. 1478 apozemky - CKN parc. č. 2011, 2012, zast. plochy a nádvoria,o celkovej výmere 382 m2. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2808 k.ú. Ružomberok. Primeraná cena: 243 000,--€. Spoluvlastnícky podiel 4341/6115.

Predmetom i súčasťou tejto ponuky sú i dve prefabrikované garáže, ktorých primeraná cena spolu predstavuje: 4 600,-- €.

 

3. Budovy v Gabčíkove – budova výskumnej stanice so súp. č. 557, garáže súp. č. 3403 a pozemky - CKN parc. č. 1965, 1971,  zast. plochy a nádvoria, o výmere 3 064 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo.Primeraná cena: 175 000,--€.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 20.8.2013. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

                                      

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.   

 

            Bližšie informácie: Ing. Belko – 0902920004.

 

 

 

 

            Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                                generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu