Ponuka prebytočného majetku 23.1.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku PRAVDA dňa 23.1.2014

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie  na prebytočný nehnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1. Budova v Ružomberku (Nám. Slobody 16) -prevádzková stavba so súp. č. 1478 apozemky - CKN parc. č. 2011, 2012, zast. plochy a nádvoria,o celkovej výmere 382 m2. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 2808 k.ú. Ružomberok. Primeraná cena: 243 000,--€. Spoluvlastnícky podiel 4341/6115. Predmetom i súčasťou tejto ponuky sú i dve prefabrikované garáže, ktorých primeraná cena spolu predstavuje: 4 600,-- €.

 

2. Budovy v Piešťanoch (Pod Párovcami 152)- administratívna budova so súp. č. 1270, garáž bez súp. č. (evid. č. 1037) apozemky - CKN parc. č. 828, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 830, 831, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 1 534 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 1418, k. ú. Piešťany. Predmetom i súčasťou tejto ponuky je i päť prefabrikovaných garáži a jedna plechová garáž. Primeraná cena: 263 000,--€.

 

3. Pozemoknachádzajúci sa vo Zvolene(Sokolská ul.) -CKN parc. č. 2612, zast. plochy   a nádvoria, o výmere 311 m2. Vedený je na LV č. 2533 k.ú. Zvolen. Primeraná cena:      15 200,-- €.

 

4. Pozemok nachádzajúci sa v Gabčíkove(ul. Parková cesta) – CKN parc. č. 1935, ostatné plochy, o výmere 2 041 m2. Vedený je na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo. Primeraná cena:            23 600,-- €.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 6.2.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

            Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.   

            Bližšie informácie: Ing. Belko – 0902920004

 

            S pozdravom

 

 

 

Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                            generálny riaditeľ

 

Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku 23.1.2014.pdf

 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu