Ponuka prebytočného majetku 24.2.2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v denníku Hospodárske noviny dňa 24.2.2014

 

Národné lesnícke centrum so sídlom vo  Zvolene vyhlasuje v zmysle § 8a zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov osobitné ponukové konanie ako i opakované osobitné ponukové konanie  na prebytočný nehnuteľný majetok štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1. Budova v Gabčíkove (Parková 557)– budova výskumnej stanice so súp. č. 557 a pozemok - CKN parc. č. 1965, zast. plochy a nádvoria, o výmere 2 983 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 351 k.ú. Gabčíkovo. Primeraná cena: 169 500,--€.

 

2. Budovy vo Zvolene (Sokolská 9)- budova so súp. č. 279, dvojgaráž so súp. č. 9777 apozemky - CKN parc. č. 2668/1, 2668/2, 2668/3, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 798 m2.Nehnuteľnosť je vedená na LV č. 2533, k. ú. Zvolen. Primeraná cena: 166 000,--€.

 

3.Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (na Jilemnického ul.) na parc. KN-E č. 4411/1,      zast. plochy a nádvoria, o výmere 1852 m2. Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 23 200,--€.

 

4.Pozemok nachádzajúci sa v Revúcej (ul. B. Nemcovej)  na parc. KN-E č. 4411/3,           zast. plochy a nádvoria, o výmere 303 m2, Vedený je na LV č. 5228, k. ú. Revúca. Primeraná cena: 4 650,-- €.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 6.3.2014. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

 

            Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu, ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.   

            Bližšie informácie: Ing. Belko – 0902920004.

 

 

Ing. Martin Moravčík, CSc.

                                                                                                            generálny riaditeľ

 

Ponuka prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra 24.2.2014.pdf

NSRV ARVI NSRV
tomenu